Účtovný výkaz

LITE Anglická škola Nitra, s.r.o. (IČO: 36634581) vykonala dňa 27.03.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14111 975,0043 321,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092113,00113,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/3
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4113,00113,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/6113,00113,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/7
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/8
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/11
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)12
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/13
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211411 862,0043 208,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/15
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A16
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)173 621,0035 192,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/182 810,003 827,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19400,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20411,0031 365,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23218 241,008 016,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)228 241,008 016,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/23

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342411 975,0043 321,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33256 537,0036 281,00
Základné imanie r. 27 + r. 282639 832,0039 832,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)2739 832,0039 832,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)28
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29-30 000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30775,00775,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)31
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-4 326,00-5 763,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33256,001 437,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45345 438,007 040,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35276,00270,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)36
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)37
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)385 162,006 770,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)391 921,002 949,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)402 138,002 079,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)41217,00856,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42886,00886,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)43
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)44
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)45

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)127 969,0025 263,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)326 669,0025 263,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)4
Aktivácia (účtová skupina 62)5
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)61 300,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)7
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)827 003,0022 309,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)9
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)101 560,001 630,00
Služby (účtová skupina 51)1113 883,005 210,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1211 372,0014 770,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13111,00166,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)14458,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)15
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1777,0075,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18966,002 954,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)1911 226,0018 423,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)21
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)23
Výnosové úroky (662)24
Kurzové zisky (663)25
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)26
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27595,001 037,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)29
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)30
Nákladové úroky (562)31363,00769,00
Kurzové straty (563)32
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33232,00268,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-595,00-1 037,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35371,001 917,00
Daň z príjmov (591, 595)36115,00480,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)37
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38256,001 437,00
Šablóna výkazu: Úč MUJ (687)