Účtovný výkaz

LITE Anglická škola Nitra, s.r.o. (IČO: 36634581) vykonala dňa 22.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14141 011,0040 611,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092571,001 946,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/3
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4571,001 946,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/6571,001 946,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/7
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/8
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/11
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)12
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/13
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211440 440,0038 665,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/15
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A16
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1732 996,0034 096,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/182 460,003 841,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2030 536,0030 255,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23217 444,004 569,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)227 444,004 569,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/23

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342441 011,0040 611,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332534 844,0033 759,00
Základné imanie r. 27 + r. 282639 832,0039 832,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)2739 832,0039 832,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)28
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30775,00775,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)31
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-6 848,00-8 262,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)331 085,001 414,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45346 167,006 852,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35245,00234,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)36
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)37
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)385 922,006 089,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)393 648,004 419,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)401 154,00761,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)41678,00650,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42442,00259,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)43529,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)44
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)45

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)122 416,0031 195,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)322 416,0031 195,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)4
Aktivácia (účtová skupina 62)5
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)6
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)7
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)819 610,0028 154,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)9
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)102 488,00969,00
Služby (účtová skupina 51)118 233,0016 179,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)127 381,009 481,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13133,00136,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)141 375,001 375,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)15
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1714,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)182 806,003 041,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)1911 695,0014 047,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)21
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)23
Výnosové úroky (662)24
Kurzové zisky (663)25
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)26
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)271 241,001 147,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)29
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)30
Nákladové úroky (562)311 091,00900,00
Kurzové straty (563)32
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33150,00247,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-1 241,00-1 147,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)351 565,001 894,00
Daň z príjmov (591, 595)36480,00480,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)37
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)381 085,001 414,00
Šablóna výkazu: Úč MUJ (687)