Účtovný výkaz

DELF a.s. (IČO: 36173819) vykonala dňa 18.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141365 986,00346 731,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092333 082,00301 275,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/3
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4333 082,00301 275,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5304 312,00301 275,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/628 770,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/7
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/8
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/11
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)12
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/13
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211432 904,0045 456,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/1577,0062,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A16
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)175 668,006 355,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/185 509,005 770,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19159,00292,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20293,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232127 159,0039 039,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2227 159,0039 039,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/23

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424365 986,00346 731,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332598 748,00103 064,00
Základné imanie r. 27 + r. 282633 200,0033 200,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)2733 200,0033 200,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)28
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)303 907,003 907,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)31
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)3265 957,0064 583,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-4 316,001 374,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534267 238,00243 667,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)355 622,005 215,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)36
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)37
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)38231 560,00238 306,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)398 107,0013 975,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)401 828,001 772,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)411 333,001 756,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42220 292,00220 803,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)4356,0079,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)44
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)4530 000,0067,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1110 579,00103 456,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3108 863,00103 160,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)4
Aktivácia (účtová skupina 62)5
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)61 500,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)7216,00296,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8113 847,00100 525,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)9
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1027 673,0026 570,00
Služby (účtová skupina 51)1128 769,0029 036,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1225 171,0021 996,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)131 870,005 071,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1415 277,006 925,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)15
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16766,00361,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1714 321,0010 566,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-3 268,002 931,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)1952 421,0047 554,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)202,007,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)21
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)23
Výnosové úroky (662)242,007,00
Kurzové zisky (663)25
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)26
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)2790,00105,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)29
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)30
Nákladové úroky (562)31
Kurzové straty (563)32
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)3390,00105,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-88,00-98,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-3 356,002 833,00
Daň z príjmov (591, 595)36960,001 459,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)37
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-4 316,001 374,00
Šablóna výkazu: Úč MUJ (687)