Účtovný výkaz

SAD Prievidza a.s. (IČO: 36324043) vykonala dňa 20.05.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74165 797 923,0037 133 265,0028 664 658,0032 256 520,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21259 670 471,0036 988 904,0022 681 567,0025 168 487,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)352 167,0045 510,006 657,0011 901,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/552 167,0045 510,006 657,0011 901,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1153 131 065,0036 943 394,0016 187 671,0020 038 520,00
Pozemky (031) - /092A/12595 805,00595 805,00576 995,00
Stavby (021) - /081, 092A/135 064 740,002 280 576,002 784 164,002 542 036,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1446 610 720,0034 662 818,0011 947 902,0016 531 504,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/173 984,003 984,003 984,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/1811 700,0011 700,00355 834,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19844 116,00844 116,0028 167,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)216 487 239,006 487 239,005 118 066,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25100 000,00100 000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/276 185 174,006 185 174,004 916 000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28202 065,00202 065,00202 066,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71335 800 171,00144 361,005 655 810,006 612 692,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34206 863,00206 863,00221 692,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35201 652,00201 652,00212 234,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/3825,0025,0025,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/394 143,004 143,008 390,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/401 043,001 043,001 043,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41878,00878,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47878,00878,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)531 645 381,00144 361,001 501 020,001 588 034,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54674 280,00144 361,00529 919,00490 155,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5519 265,0019 265,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57655 015,00144 361,00510 654,00490 155,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63440 706,00440 706,00722 756,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65530 395,00530 395,00375 123,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66300 600,00300 600,00400 522,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68300 600,00300 600,00400 522,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 73713 646 449,003 646 449,004 402 444,00
Peniaze (211, 213, 21X)7261 009,0061 009,0055 038,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)733 585 440,003 585 440,004 347 406,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)74327 281,00327 281,00475 341,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75104 142,00104 142,00208 284,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)76202 915,00202 915,00252 638,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7820 224,0020 224,0014 419,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417928 664 658,0032 256 520,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008013 420 526,0012 864 162,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)818 737 941,008 737 941,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)828 737 941,008 737 941,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86204,00204,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89871 082 082,001 027 115,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)881 082 082,001 027 115,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99972 983 934,002 549 232,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)982 983 934,002 549 232,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100616 365,00549 670,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010112 754 228,0016 469 820,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1029 038 718,0012 562 685,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1106 724 419,0010 105 084,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114231,001,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)1172 314 068,002 457 600,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118168 291,00181 404,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120168 291,00181 404,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1223 362 865,003 546 770,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)123538 034,002 089 238,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124234 001,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126304 033,002 089 238,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)131320 046,00319 050,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)132191 306,00189 187,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133287 200,0054 391,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1352 026 279,00894 904,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136184 354,00178 961,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13797 943,00116 166,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13886 411,0062 795,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1412 489 904,002 922 538,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)14392 439,0018 197,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1441 550 180,002 066 912,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145847 285,00837 429,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)110 472 854,0010 798 529,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)221 023 820,0019 196 814,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3800 809,001 030 607,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)59 672 045,009 558 033,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)738 675,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)844 063,0026 695,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)910 468 228,008 581 479,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261020 466 092,0018 937 513,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11760 246,00990 957,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)123 342 800,003 655 032,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)144 534 119,003 557 530,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)156 297 102,006 081 764,00
Mzdové náklady (521, 522)164 482 110,004 295 413,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)1726 269,0027 684,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)181 591 037,001 531 476,00
Sociálne náklady (527, 528)19197 686,00227 191,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)20143 154,00182 722,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)215 133 897,004 123 556,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)225 133 897,004 123 556,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2418 704,0029 659,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)2521 737,0026 884,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26214 333,00289 409,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27557 728,00259 301,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)281 874 364,002 385 121,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 4429187 414,00194 654,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)304 366,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)313 999,001 447,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)343 999,001 447,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)3518 240,00522,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)3818 240,00522,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)39164 685,00188 260,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)405 011,00
Ostatné výnosové úroky (662A)41159 674,00188 260,00
Kurzové zisky (663)42490,0059,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544551 870,0092 118,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4944 692,0083 492,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)5144 692,0083 492,00
Kurzové straty (563)52368,001 007,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)546 810,007 619,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55135 544,00102 536,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56693 272,00361 837,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5776 907,00-187 833,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58220 439,006 103,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-143 532,00-193 936,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61616 365,00549 670,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)