Účtovný výkaz

MeT Šaľa, spol. s r. o. (IČO: 34115161) vykonala dňa 24.03.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7417 743 413,003 804 375,003 939 038,004 391 097,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2126 936 067,003 804 375,003 131 692,003 591 837,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)317 674,0017 674,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/510 205,0010 205,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/87 469,007 469,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)116 918 393,003 786 701,003 131 692,003 591 837,00
Pozemky (031) - /092A/12168 497,00168 497,00168 497,00
Stavby (021) - /081, 092A/133 023 822,001 194 164,001 829 658,001 979 061,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/143 545 503,002 592 537,00952 966,001 272 288,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18180 571,00180 571,00171 991,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 7133770 925,00770 925,00774 612,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34103,00103,00106,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35103,00103,00106,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)53384 833,00384 833,00367 866,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54369 777,00369 777,00367 243,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5520 796,0020 796,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57348 981,00348 981,00367 243,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6311 954,0011 954,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/653 102,003 102,00623,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)6623 150,0023 150,0013 776,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/6823 150,0023 150,0013 776,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371362 839,00362 839,00392 864,00
Peniaze (211, 213, 21X)724 110,004 110,004 188,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73358 729,00358 729,00388 676,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7436 421,0036 421,0024 648,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)7574,0074,00119,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)762 390,002 390,001 739,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7833 957,0033 957,0022 790,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141793 939 038,004 391 097,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100802 451 043,002 525 078,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)811 466 877,001 466 877,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)821 466 877,001 466 877,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86611 261,00611 261,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898714 111,0014 016,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8814 111,0014 016,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290217 065,00217 065,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92217 065,00217 065,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997215 764,00213 957,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98215 764,00213 957,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-74 035,001 902,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401011 296 983,001 639 883,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10289 551,0084 026,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1102 500,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114545,00427,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)11789 006,0081 099,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121963 032,00958 574,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)122112 918,00136 350,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12372 693,0092 323,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12672 693,0092 323,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13112 265,0010 780,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1329 268,007 770,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13315 776,0021 925,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1352 916,003 552,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813621 421,0035 037,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)1375 096,0019 189,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13816 325,0015 848,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139110 061,00425 896,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141191 012,00226 136,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)14341 711,0060 862,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)14498 854,00132 198,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)14550 447,0033 076,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)12 507 554,002 606 614,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)22 505 541,002 510 152,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)52 463 186,002 334 547,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8666,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)941 689,00175 605,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26102 508 745,002 410 652,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)121 326 745,001 258 794,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)14329 762,00299 839,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15283 329,00270 738,00
Mzdové náklady (521, 522)16201 009,00192 556,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17810,00288,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1869 777,0067 897,00
Sociálne náklady (527, 528)1911 733,009 997,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)206 741,007 022,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21549 521,00553 844,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22549 521,00553 844,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2612 647,0020 415,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27-3 204,0099 500,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28806 679,00775 914,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44292 013,0096 462,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)3094 177,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)392 013,002 285,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)412 013,002 285,00
Kurzové zisky (663)42
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544561 293,00193 880,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46128 301,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4937 411,0062 490,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)5137 411,0062 490,00
Kurzové straty (563)52
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5423 882,003 089,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-59 280,00-97 418,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56-62 484,002 082,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5711 551,00180,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)583 643,0014 857,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)597 908,00-14 677,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-74 035,001 902,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)