Účtovný výkaz

MeT Šaľa, spol. s r. o. (IČO: 34115161) vykonala dňa 29.03.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7417 694 978,003 303 881,004 391 097,004 994 915,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2126 895 718,003 303 881,003 591 837,003 944 124,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)319 328,0019 328,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/511 859,0011 859,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/87 469,007 469,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)116 876 390,003 284 553,003 591 837,003 944 124,00
Pozemky (031) - /092A/12168 497,00168 497,00168 497,00
Stavby (021) - /081, 092A/133 021 478,001 042 417,001 979 061,002 126 999,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/143 514 425,002 242 136,001 272 289,001 540 076,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18171 990,00171 990,00108 552,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 7133774 612,00774 612,001 013 796,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34106,00106,0018,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35106,00106,0018,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)53367 866,00367 866,00409 130,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54367 243,00367 243,00408 936,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57367 243,00367 243,00408 936,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6356,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65623,00623,00138,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)6613 776,0013 776,00142 225,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/6713 776,0013 776,00142 225,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371392 864,00392 864,00462 423,00
Peniaze (211, 213, 21X)724 188,004 188,004 113,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73388 676,00388 676,00458 310,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7424 648,0024 648,0036 995,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75119,00119,00197,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)761 739,001 739,003 211,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7822 790,0022 790,0033 587,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141794 391 097,004 994 915,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100802 525 078,002 523 176,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)811 466 877,001 466 877,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)821 466 877,001 434 475,00
Zmena základného imania +/- 4198332 402,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86611 261,00619 267,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898714 016,0014 016,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8814 016,0014 016,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290217 065,00217 065,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92217 065,00217 065,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997213 957,00213 957,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98213 957,00213 957,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)1001 902,00-8 006,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401011 639 883,002 087 000,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10284 026,00102 621,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1102 500,005 720,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114427,001 126,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)11781 099,0095 775,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121958 574,001 384 471,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)122136 350,00141 730,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12392 323,00112 705,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12692 323,00112 705,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13110 780,0011 002,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1327 770,007 202,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13321 925,004 596,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1353 552,006 225,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813635 037,0032 282,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13719 189,0020 765,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13815 848,0011 517,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139425 896,00425 896,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141226 136,00384 739,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)14360 862,0062 339,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144132 198,00289 305,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)14533 076,0033 095,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)12 606 614,002 650 174,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)22 510 152,002 642 729,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)52 334 547,002 590 102,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8261,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9175 605,0052 366,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26102 410 652,002 588 361,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)121 258 794,001 447 815,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)14299 839,00318 979,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15270 738,00260 942,00
Mzdové náklady (521, 522)16192 556,00187 588,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17288,00402,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1867 897,0062 379,00
Sociálne náklady (527, 528)199 997,0010 573,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)207 022,008 314,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21553 844,00525 607,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22553 844,00525 607,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2620 415,0026 704,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)2799 500,0054 368,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28775 914,00823 308,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442996 462,007 445,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)3094 177,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)392 285,007 445,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)412 285,007 445,00
Kurzové zisky (663)42
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445193 880,0082 311,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46128 301,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4962 490,0079 485,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)5162 490,0079 485,00
Kurzové straty (563)52
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)543 089,002 826,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-97 418,00-74 866,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)562 082,00-20 498,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57180,00-12 492,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5814 857,002 849,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-14 677,00-15 341,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)611 902,00-8 006,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)