Účtovný výkaz

GLADIMED, s.r.o. (IČO: 36734217) vykonala dňa 11.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Súbory na stiahnutie

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061150 280,0024 331,0025 949,0028 848,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021231 154,0024 331,006 823,0010 036,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)3
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/50,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 0939
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)1131 154,0024 331,006 823,0010 036,00
Pozemky (031) - 092A12
Stavby (021) - /081, 092A/130,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1431 154,0024 331,006 823,0010 036,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094180,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A220,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 0553018 593,000,0018 593,0018 421,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)31
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 194340,00
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/36
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38300,000,00300,00300,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39300,00300,00300,00
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)450,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)4614 659,000,0014 659,0012 599,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A4712 581,0012 581,0012 469,00
Čistá hodnota zákazky (316A)480,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A532 078,002 078,00108,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A540,0022,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)553 634,000,003 634,005 522,00
Peniaze (211, 213, 21X)56425,00425,00546,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)573 209,003 209,004 976,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)61533,00533,00391,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)620,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)63533,00533,00391,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)650,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 1216625 949,0028 848,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 0876711 315,0018 571,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)686 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 639,006 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,00
Zmena základného imania +/- 419710,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)730,000,00
Emisné ážio (412)740,00
Ostatné kapitálové fondy (413)750,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80664,00664,00
Zákonný rezervný fond (421)81664,00664,00
Nedeliteľný fond (422)820,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)830,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684645,00645,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85645,00645,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)860,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)873 367,0010 623,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 1188814 634,0010 277,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)891 407,001 317,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)911 407,001 317,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)920,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)930,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)94288,00194,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)950,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)103288,00194,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1040,00
Odložený daňový záväzok (481A)105
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10612 939,008 766,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1071 167,00758,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109258,00487,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1128 955,004 738,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)113600,00605,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1141 370,001 134,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115589,00488,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)116556,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117
Bankové úvery r. 119 + r. 1201180,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1210,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)123
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)