Účtovný výkaz

SAD Prievidza a.s. (IČO: 36324043) vykonala dňa 30.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)11 301 453,001 316 133,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)21 254 876,001 276 816,00
Obchodná marža r. 01 - r. 02346 577,0039 317,00
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 0749 608 584,0010 198 322,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)59 608 584,0010 198 322,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)60,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Výrobná spotreba r. 09 + r. 1087 158 510,007 365 398,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)93 824 860,004 147 157,00
Služby (účtová skupina 51)103 333 650,003 218 241,00
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08112 496 651,002 872 241,00
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)125 883 944,006 059 058,00
Mzdové náklady (521, 522)134 192 138,004 337 375,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)1427 778,0027 684,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)151 498 244,001 532 251,00
Sociálne náklady (527, 528)16165 784,00161 748,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)17181 481,00171 207,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)183 768 482,003 905 843,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)1930 504,00198 672,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2031 793,00115 579,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)2113 588,0042 694,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)227 914 950,007 861 760,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)23274 266,00319 530,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)24
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)25
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)26288 551,00318 762,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)2711 548,008 723,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32290,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)300,000,00
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)31
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)32
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)330,001 317,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)34
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)35
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)36
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 56537
Výnosové úroky (662)38160 352,00145 799,00
Nákladové úroky (562)3966 741,0086 575,00
Kurzové zisky (663)40208,002 157,00
Kurzové straty (563)413 970,00463,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)4239,009,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)436 241,007 719,00
Prevod finančných výnosov (-) (698)44
Prevod finančných nákladov (-) (598)45
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)4695 195,0063 248,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 4647383 746,00382 010,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 504823 214,00-29 513,00
- splatná (591, 595)496 360,009 159,00
- odložená (+/- 592)5016 854,00-38 672,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 4851360 532,00411 523,00
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)52
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)533 463,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 5354-3 463,00
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 5755
- splatná (593)56
- odložená (+/- 594)57
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 5558-3 463,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]59380 283,00382 010,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]61357 069,00411 523,00
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)