Účtovný výkaz

MeT Šaľa, spol. s r. o. (IČO: 34115161) vykonala dňa 29.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06117 767 169,002 772 254,004 994 915,005 559 131,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 02126 716 378,002 772 254,003 944 124,004 236 841,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)319 328,0019 328,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/511 859,0011 859,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/87 469,007 469,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 0939
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)116 697 050,002 752 926,003 944 124,004 236 841,00
Pozemky (031) - 092A12168 497,00168 497,00158 342,00
Stavby (021) - /081, 092A/133 017 765,00890 767,002 126 998,002 252 206,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/143 402 235,001 862 159,001 540 076,001 755 889,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 09418108 553,00108 553,0070 404,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055301 013 796,001 013 796,001 274 186,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)3118,0018,00200,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/3218,0018,00200,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 19434
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/36
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46409 130,00409 130,00515 972,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47408 935,00408 935,00511 910,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A51
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A5356,0056,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A54139,00139,004 062,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)55604 648,00604 648,00758 014,00
Peniaze (211, 213, 21X)564 113,004 113,003 280,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)57208 310,00208 310,00358 050,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58250 000,00250 000,00250 000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59142 225,00142 225,00146 684,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6136 995,0036 995,0048 104,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62197,00197,0021,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)633 211,003 211,002 447,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)6533 587,0033 587,0045 636,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121664 994 915,005 559 131,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087672 523 176,002 531 182,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)681 466 877,001 466 877,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)691 434 475,001 434 475,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 4197132 402,0032 402,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73619 267,00742 172,00
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)75618 935,00741 840,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76332,00332,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80231 081,00231 081,00
Zákonný rezervný fond (421)8114 016,0014 016,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83217 065,00217 065,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684213 957,00213 957,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85213 957,00213 957,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87-8 006,00-122 905,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118882 087 000,002 631 187,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)8932 282,0044 236,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9120 765,0028 062,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)9311 517,0016 174,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)94102 621,00116 210,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1031 126,001 845,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1045 719,003 248,00
Odložený daňový záväzok (481A)10595 776,00111 117,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106141 730,00234 477,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)107110 979,00160 451,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)1091 726,0022 993,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11311 002,0010 224,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1147 202,006 786,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1154 596,0031 653,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)1166 225,002 370,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117
Bankové úvery r. 119 + r. 1201181 810 367,002 236 264,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1191 384 471,001 810 367,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)120425 896,00425 897,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)121384 739,00396 762,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)12362 339,0045 440,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124289 305,00318 227,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)12533 095,0033 095,00
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)