J&T Global Finance IX., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 151 258 478146 672 905
Časové rozlíšenie aktív 147 049142 060
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 22 765-5 697
Celkový dlh 151 251 834146 698 654
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 151 081 624146 045 916
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7091 306
Čistý cash flow 403,00-3 694
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 077 1151 008 299
Čistý zisk 32 393-30 749
Čistý zisk v minulom roku -30 7490,0000
Cudzie zdroje -6 64425 749
Daň z príjmov 8 611-8 174
Daň z príjmov v minulom roku -8 1740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 611-8 174
Dlhodobé pohľadávky 5 5958 174
Dlhodobý dlh 150 000 000145 000 000
EBIT v minulom roku 1 008 2990,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 077 1151 008 299
EBITDA -24 208-16 815
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -24 208-16 815
Finančná páka 22 766-5 696
Finančné účty 1 7091 306
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -811 886-135 273
Krátkodobé finančné výpomoci 1 083 3331 047 222
Krátkodobé pohľadávky 0,0000437 061
Krátkodobé záväzky 168 501651 432
Nákladové úroky 6 036 1111 047 222
Nákladové úroky v minulom roku 1 047 2220,0000
Náklady na predaný tovar 24 20816 515
Neobežný majetok 151 104 125146 084 304
Obežný majetok 7 304446 541
Ostatné náklady na finančnú činnosť 887 7383 455 519
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 100 0603 337 061
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 10010 200
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 393-30 749
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000437 061
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,49-6,97
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,00001,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 22 765-5 697
Pridaná hodnota -24 208-16 515
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,49
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,881,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6 248-8 724
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6 248-8 724
Služby 24 20816 515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 151 258 478146 672 905
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 151 083 333146 047 222
Účtovný cash flow 403,00-3 694
Úročený dlh 151 083 333146 047 222
Úrokové krytie 1,010,9628
Vlastné imanie 6 644-25 749
Všetky záväzky 151 251 834146 698 654
Vydané dlhopisy 150 000 000145 000 000
Výsledok hospodárenia -24 208-16 815
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 208-16 815
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 393-30 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 7490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 004-38 923
Záväzky 151 251 834146 698 654
Záväzky z obchodného styku 161 546650 850
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 156 446640 650
Zisk pred zdanením 41 004-38 923
Zmena EBIT 6,030,0000