Honeywell HPS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 24 445 26422 877 400
Bežná likvidita III. stupeň 0,54630,4546
Časové rozlíšenie aktív 26 450490 923
Časové rozlíšenie pasív 67 34625 582
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0246-0,5203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,9610,28
Celkové tržby 8 657 9033 882 481
Celkový dlh 21 929 95120 825 091
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 114 855-1 054 598
Čistá hodnota zákazky 57 06714 694
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 114 8551 054 598
Čistý cash flow 60 2571 054 598
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 673 89459 962
Čistý zisk 421 24021 727
Čistý zisk v minulom roku 21 7270,0000
Cudzie zdroje -2 447 967-2 026 727
Daň z príjmov 237 81525 174
Daň z príjmov v minulom roku 25 1740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 237 81525 174
Dlhodobé pohľadávky 18 4040,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 466,26738,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,75147,94
Doba obratu aktív 1 0622 168
Doba obratu pohľadávok 467,06738,69
Doba obratu zásob 30,1187,35
Doba splácania záväzkov 12 18225 668
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 945,651 960
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 676,781 535
EBIT v minulom roku 59 9620,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 673 89459 962
EBITDA 2 619 053874 796
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 619 053874 796
Efektívna daňová sadzba 0,36080,5367
Finančná páka 9,9911,29
Finančné účty 1 114 8551 054 598
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 600 458865 537
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89010,9037
Krátkodobé pohľadávky 10 727 7087 793 755
Krátkodobé záväzky 21 757 69120 675 180
Krytie dlhovej služby 31,8722,64
Nákladové úroky 14 83913 061
Nákladové úroky v minulom roku 13 0610,0000
Náklady na predaný tovar 5 039 2782 662 634
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 651 894294 006
Neobežný majetok 12 504 06713 467 761
Obežný majetok 11 914 7478 918 716
Obrat neobežného majetku 0,67160,2859
Obrat obežného majetku 0,70480,4318
Obrat zásob 12,124,18
Odpisy 1 927 388803 304
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 963 694401 652
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 963 694401 652
Osobné náklady 1 905 168738 043
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 5959 259
Ostatné záväzky z obchodného styku 855 317931 586
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 348 628825 031
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56730,6211
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,154,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87620,7710
Pohľadávky z obchodného styku 1 904 0041 560 923
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54380,4512
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,63-1,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,0680,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89710,9103
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,9610,28
Pridaná hodnota 3 358 2121 188 343
Primárna platobná neschopnosť 0,63480,7924
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,3723,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,3723,81
Služby 2 124 641957 305
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 445 26422 877 400
Spotreba materiálu… 2 262 7431 411 323
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 397 9533 851 020
Tržby z predaja tovaru 689 739361 581
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 708 2143 489 439
Účtovný cash flow 60 2571 054 598
Úrokové krytie 45,414,59
Vlastné imanie 2 447 9672 026 727
Všetky záväzky 21 929 95120 825 091
Výnosy budúcich období krátkodobé 67 34625 582
Výsledok hospodárenia 691 66571 492
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 691 66571 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 421 24021 727
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 7270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 659 05546 901
Zásoby 53 78070 363
Záväzky 21 929 95120 825 091
Záväzky z obchodného styku 1 208 7341 236 833
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 296 350290 553
Zisk pred zdanením 659 05546 901
Zmena EBIT 11,240,0000