SKY PARK RESIDENCES s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 147 882 900100 187 890
Bankové úvery 60 222 20315 816 563
Bežná likvidita III. stupeň 1,667,18
Bežné bankové úvery 4 256 5610,0000
Časové rozlíšenie aktív 17 26157 871
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,2210,60
Celkové tržby 45 816 66956 111 207
Celkový dlh 133 419 21891 552 702
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 56 331 63812 984 630
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 890 5652 831 933
Čistý cash flow 1 058 6322 826 933
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -339 436-157 307
Čistý zisk 328 494-1 043 455
Čistý zisk v minulom roku -1 043 4550,0000
Cudzie zdroje -14 463 682-8 635 188
Daň z príjmov -1 539 528394 669
Daň z príjmov v minulom roku 394 6690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -1 539 528394 669
Dlhodobé bankové úvery 55 965 64215 816 563
Dlhodobé pohľadávky 1 234 881120 000
Dlhodobý dlh 55 965 64215 816 563
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,11395,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,08347,40
Doba obratu aktív 126 30649 869
Doba obratu pohľadávok 1 170454,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58 8405 299
EBIT v minulom roku -157 3070,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -339 436-157 307
EBITDA 24 537235 951
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 537235 951
Efektívna daňová sadzba 1,27-0,6083
Finančná páka 10,2211,60
Finančné účty 3 890 5652 831 933
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -324 885770 926
Krátkodobé pohľadávky 134 770793 715
Krátkodobé záväzky 68 891 73810 646 595
Nákladové úroky 871 598491 479
Nákladové úroky v minulom roku 491 4790,0000
Náklady na predaný tovar 769 618796 330
Neobežný majetok 24 875 57123 594 336
Obežný majetok 122 990 06876 535 683
Odpisy 10 29610 326
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1485 163
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 1485 163
Ostatné náklady na finančnú činnosť 349 422402 700
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00006 429
Ostatné záväzky z obchodného styku 43 323 1668 700 458
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 338 790-1 033 129
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -33,24-6,10
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,483,86
Pohľadávky z obchodného styku 70 339697 932
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,66-3,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,215,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90220,9138
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,2210,60
Pridaná hodnota -342 266-63 039
Primárna platobná neschopnosť 615,9713,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5 437388,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5 437388,02
Služby 45 705 31655 267 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 147 882 900100 187 890
Spotreba materiálu… 4 1195 981
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 222 20315 816 563
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 427 3521 198 914
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000465 623
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 427 352733 291
Účtovný cash flow 1 058 6322 826 933
Úročený dlh 60 222 20315 816 563
Vlastné imanie 14 463 6828 635 188
Všetky záväzky 133 419 21891 552 702
Výsledok hospodárenia 14 241239 814
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 241239 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 328 494-1 043 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 043 4550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 211 034-648 786
Zásoby 117 729 85272 790 035
Záväzky 133 419 21891 552 702
Záväzky z obchodného styku 43 326 3639 115 199
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 197414 741
Zisk pred zdanením -1 211 034-648 786
Zmena EBIT 2,160,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 44 939 81754 477 128
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 44 939 81754 477 128
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000451 434