CAESARS AQUA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 260,00-4 97219,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,15-0,1475-1,03
Celkový dlh 1 960860,00610,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -230,00-27,00-19,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 230,0027,0019,00
Čistý cash flow 230,0027,0019,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -869,00-5 241-591,00
Čistý zisk -869,00-5 241-591,00
Čistý zisk v minulom roku -5 241-591,000,0000
Cudzie zdroje 1 7005 832591,00
EBIT v minulom roku -5 241-591,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -869,00-5 241-591,00
EBITDA -780,00-158,00-551,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -780,00-158,00-551,00
Finančná páka -0,15290,8525-0,0321
Finančné účty 230,0027,0019,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,54-1,1731,11
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,541,17-31,11
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -867,00-243,00-591,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,54-0,173032,11
Krátkodobé pohľadávky 30,001,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 960860,00610,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000250,00
Náklady na predaný tovar 780,0098,00550,00
Neobežný majetok 0,0000-5 0000,0000
Obežný majetok 260,0028,0019,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,0085,0040,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -869,00-5 241-591,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51120,89871,0000
Podiel EBIT k aktívam -3,341,05-31,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,341,05-31,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51120,89871,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,8846-0,00541,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,39216,0031,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,54-0,173032,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,15-0,1475-1,03
Pridaná hodnota -780,00-98,00-550,00
Rentabilita aktív, ROA -3,341,05-31,11
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51120,89871,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,51-5,44-1,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,51-5,44-1,11
Služby 780,0098,00550,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 260,00-4 97219,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -2,002,000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov -2,002,000,0000
Účtovný cash flow 230,0027,0019,00
Vlastné imanie -1 700-5 832-591,00
Všetky záväzky 1 960860,00610,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,51120,00000,0000
Výsledok hospodárenia -780,00-158,00-551,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -780,00-158,00-551,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -869,00-5 241-591,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 241-591,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -869,00-5 241-591,00
Záväzky 1 960860,00610,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000250,00
Zisk pred zdanením -869,00-5 241-591,00
Zmena EBIT 0,16588,870,0000