FANUC Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 2 955 8391 966 054
Bežná likvidita III. stupeň 3,772,72
Časové rozlíšenie aktív 31 72526 088
Časové rozlíšenie pasív 23 324930,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61040,7049
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31460,5752
Celkové tržby 6 430 1681 340 107
Celkový dlh 701 799717 581
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -825 069-473 316
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 825 069473 316
Čistý cash flow 351 753473 316
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 290 250315 294
Čistý zisk 992 388247 543
Čistý zisk v minulom roku 247 5430,0000
Cudzie zdroje -2 230 716-1 247 543
Daň z príjmov 297 86267 751
Daň z príjmov v minulom roku 67 7510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 297 86267 751
Dlhodobé pohľadávky 0,00009 215
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,00229,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,70169,98
Doba obratu aktív 170,23537,12
Doba obratu pohľadávok 47,00231,61
Doba obratu zásob 61,11257,32
Doba splácania záväzkov 59,75353,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,19183,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46,5936,57
EBIT v minulom roku 315 2940,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 290 250315 294
EBITDA 1 379 083330 205
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 379 083330 205
Finančná páka 1,331,58
Finančné účty 825 069473 316
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7547-0,6345
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75470,6345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 378 633329 695
Krátkodobé pohľadávky 816 019838 575
Krátkodobé záväzky 576 286671 506
Krytie dlhovej služby 59,13355,06
Náklady na predaný tovar 4 424 472832 793
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 520 143692 618
Neobežný majetok 693 632130 572
Obežný majetok 2 230 4821 809 394
Obrat aktív 2,140,6795
Obrat neobežného majetku 9,1410,23
Obrat obežného majetku 2,840,7384
Obrat zásob 5,971,42
Odpisy 88 20614 358
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 1037 179
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 1037 179
Osobné náklady 587 331175 480
Ostatné náklady na finančnú činnosť 450,00510,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 449 29820 892
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 080 594261 901
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54760,2437
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53970,7266
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,232,87
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,812,65
Pohľadávky z obchodného styku 1 019 226622 181
Pohotová likvidita II. stupeň 2,791,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,34-2,64
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31460,5752
Pridaná hodnota 1 899 927503 238
Rýchla likvidita I. stupeň 1,380,7039
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,50892,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,50892,17
Služby 865 146124 254
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 955 8391 966 054
Spotreba materiálu… 39 18315 921
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 337 7811 336 031
Tržby z predaja tovaru 5 325 9791 059 413
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 011 802276 618
Účtovný cash flow 351 753473 316
Vlastné imanie 2 230 7161 247 543
Všetky záväzky 701 799717 581
Výnosy budúcich období krátkodobé 23 324930,00
Výsledok hospodárenia 1 290 877315 847
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 290 877315 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 992 388247 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 247 5430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 290 250315 294
Zásoby 589 394488 288
Záväzky 701 799717 581
Záväzky z obchodného styku 449 29869 395
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000048 503
Zisk pred zdanením 1 290 250315 294
Zmena EBIT 4,090,0000