Adient Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 146 577 138124 550 965147 287 685163 565 986
Bankové úvery 2 597 715430 5890,0000354,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,331,351,651,50
Bežné bankové úvery 2 597 715430 5890,0000354,00
Časové rozlíšenie aktív 6 757 15913 102 62524 055 43331 606 200
Časové rozlíšenie pasív 736 393768 56936 8740,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,36-0,3557-5,06-0,0363
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 69,03-26,3741,4513,17
Celkové tržby 347 709 689351 556 947458 330 348185 998 983
Celkový dlh 143 758 088128 660 938143 781 837152 026 160
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 563 239-15 820 541-17 986 409-423 396
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 160 95416 251 13017 986 409423 750
Čistý cash flow -9 090 176-1 735 27917 562 659418 750
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 607 543-2 801 242-5 632 4753 749 530
Čistý zisk 1 961 199-8 346 772-8 070 8522 570 158
Čistý zisk v minulom roku -8 346 772-8 070 8522 570 1580,0000
Cudzie zdroje -2 082 6574 878 542-3 468 974-11 539 826
Daň z príjmov -2 739 6152 117 495-891 022820 701
Daň z príjmov v minulom roku 2 117 495-891 022820 7010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 739 6152 117 495-891 022820 701
Dlhodobé pohľadávky 5 609 6642 834 7475 328 7732 843 903
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,0045,5742,37167,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,9343,2732,39109,73
Doba obratu aktív 154,78131,53118,26328,41
Doba obratu pohľadávok 81,9348,5646,65172,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,2867,7353,37173,90
EBIT v minulom roku -2 801 242-5 632 4753 749 5300,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 607 543-2 801 242-5 632 4753 749 530
EBITDA 15 171 59614 117 9275 126 17814 527 849
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 171 59614 117 9275 126 17814 527 849
Efektívna daňová sadzba 3,52-0,33990,09940,2420
Finančná páka 70,38-25,5342,4614,17
Finančné účty 7 160 95416 251 13017 986 409423 750
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 129 79514 862 8435 537 47014 425 554
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49930,51490,45130,5295
Krátkodobé pohľadávky 71 974 48643 152 94952 769 37483 315 051
Krátkodobé záväzky 73 187 63364 134 09866 465 66386 614 673
Krytie dlhovej služby 3,683,361,5440,50
Materiál 12 675 67412 584 17112 928 83312 890 674
Nákladové úroky 3 385 9593 428 0353 329 399358 671
Nákladové úroky v minulom roku 3 428 0353 329 399358 6710,0000
Náklady na predaný tovar 274 207 659281 394 008388 713 786151 637 293
Neobežný majetok 39 321 48233 696 85632 217 13930 811 656
Obežný majetok 100 498 49777 751 48491 015 113101 148 130
Obrat aktív 2,362,783,091,11
Obrat neobežného majetku 8,7910,2614,115,90
Obrat obežného majetku 3,444,454,991,80
Odpisy 12 262 80816 321 83011 001 30210 574 242
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 131 4048 160 9155 500 6515 287 121
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 131 4048 160 9155 500 6515 287 121
Osobné náklady 63 066 93961 210 29259 772 26323 388 688
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107 85730 563-115 914256 355
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8 1723 7416 7780,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 479 07840 011 63057 168 20956 388 089
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 224 0077 975 0582 930 45013 144 400
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,41901,88-2,330,2227
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88500,95320,90660,7676
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,051,101,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94600,82820,93160,8971
Pohľadávky z obchodného styku 34 971 79640 977 44940 336 92354 654 455
Pohotová likvidita II. stupeň 1,121,111,431,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2291-2,81-0,1975-27,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,68-0,50625,281,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98081,030,97620,9294
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 69,03-26,3741,4513,17
Pridaná hodnota 71 259 82464 212 56665 931 88030 468 848
Primárna platobná neschopnosť 1,971,351,461,28
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,94171,71-2,330,2227
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,489,1128,0510,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,489,1128,0510,46
Služby 63 680 09172 517 00470 815 05625 606 609
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 146 577 138124 550 965147 287 685163 565 986
Spotreba materiálu… 210 676 799209 803 768318 225 701127 705 436
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 597 715430 5890,0000354,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 345 685 084346 025 288454 724 011181 868 704
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 28 942385 869144 30077 030
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 345 656 142345 639 419454 579 711181 791 674
Účtovný cash flow -9 090 176-1 735 27917 562 659418 750
Úročený dlh 2 597 715430 5890,0000354,00
Úrokové krytie 0,7701-0,8172-1,6910,45
Vlastné imanie 2 082 657-4 878 5423 468 97411 539 826
Všetky záväzky 143 758 088128 660 938143 781 837152 026 160
Výnosy budúcich období dlhodobé 658 124690 3000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 78 26978 2690,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 736 788-2 817 024-6 016 5914 004 246
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 736 788-2 817 024-6 016 5914 004 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 961 199-8 346 772-8 070 8522 570 158
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 346 772-8 070 8522 570 1580,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -778 416-6 229 277-8 961 8743 390 859
Zásoby 15 753 39315 512 65814 930 55714 565 426
Záväzky 143 758 088128 660 938143 781 837152 026 160
Záväzky z obchodného styku 68 726 50755 337 00459 011 73169 745 826
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 23 247 42915 325 3741 843 52213 357 737
Zisk pred zdanením -778 416-6 229 277-8 961 8743 390 859
Zmena EBIT -0,93090,4973-1,500,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 149 231926 764326 9711 674 752
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 149 231926 764326 9711 674 752
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 200 942998 990285 76726 391