Inibsa-Pharma Slovensko, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 33 100 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 100 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 100 000
Čistý cash flow 33 100 000
Cudzie zdroje -33 100 000
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 33 100 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Obežný majetok 33 100 000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 100 000
Účtovný cash flow 33 100 000
Vlastné imanie 33 100 000