MV-investment, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva -1 625 568-1 625 500-1 615 564-1 623 376-1 620 725
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01051,040,29340,1368-0,9999
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -252,32-171,44-135,51-84,77-75,17
Celkový dlh -1 632 036-1 635 037-1 627 575-1 642 756-1 642 576
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 006-17 074-27 010-19 198-21 849
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 00617 07427 01019 19821 849
Čistý cash flow -68,00-9 936-3 524-2 65121 849
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 069-4 160-3 045-1 988-3 150
Čistý zisk -3 069-4 160-3 045-2 471-3 150
Čistý zisk v minulom roku -4 160-3 045-4 324-3 1490,0000
Cudzie zdroje -6 468-9 537-12 011-19 380-21 851
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000480,000,0000
EBIT v minulom roku -4 160-3 045-3 844-3 1490,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 069-4 160-3 045-1 988-3 150
EBITDA -1 940-2 928-1 852-853,00-3 037
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 940-2 928-1 852-853,00-3 037
Finančná páka -251,32-170,44-134,51-83,77-74,17
Finančné účty 17 00617 07427 01019 19821 849
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 069-4 160-3 045-1 988-3 151
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,001,011,011,011,01
Krátkodobé pohľadávky 2,002,002,002,002,00
Krátkodobé záväzky -1 632 036-1 635 037-1 627 575-1 642 756-1 642 576
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-284,330,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00003,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 9402 8981 852853,003 037
Obežný majetok -1 625 568-1 625 500-1 615 564-1 623 376-1 620 725
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1291 2321 1931 135114,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -1 642 575-1 642 576-1 642 575-1 642 756-1 642 576
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 069-4 160-3 045-2 471-3 150
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 95,120,95983,417,31-1,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-883,670,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,011,011,011,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -252,32-171,44-135,51-84,77-75,17
Pridaná hodnota -1 940-2 898-1 852-853,00-3 037
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 841,26558,41878,821 926540,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 841,26558,41878,821 926540,85
Služby 1 9402 8981 852853,003 037
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -1 625 568-1 625 500-1 615 564-1 623 376-1 620 725
Účtovný cash flow -68,00-9 936-3 524-2 65121 849
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-662,670,0000
Vlastné imanie 6 4689 53712 01119 38021 851
Všetky záväzky -1 632 036-1 635 037-1 627 575-1 642 756-1 642 576
Výsledok hospodárenia -1 940-2 928-1 852-853,00-3 037
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 940-2 928-1 852-853,00-3 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 069-4 160-3 045-2 471-3 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 160-3 045-4 324-3 1490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 069-4 160-3 045-1 991-3 150
Záväzky -1 632 036-1 635 037-1 627 575-1 642 756-1 642 576
Záväzky z obchodného styku -1 642 575-1 642 576-1 642 575-1 642 756-1 642 576
Zisk pred zdanením -3 069-4 160-3 045-1 991-3 150
Zmena EBIT 0,73771,370,79210,63130,0000