PMX Avion Bratislava, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 85542 86562 72785 928126 517
Aktivácia 0,00001 7192 8742 5532 525
Bežná likvidita III. stupeň 0,08530,13390,32360,53440,1436
Časové rozlíšenie aktív 3,000,0000149,00169,00233,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0054-0,03111,560,19930,0188
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,48-1,5943,111,47-1,46
Celkové tržby 16,00145 984303 174288 057266 852
Celkový dlh 117 021114 91361 30551 134403 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 957-3 388-5 630-7 843-14 777
Čistá marža, Zisková marža, ROS -444,88-0,5033-0,1101-0,2251-0,3834
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9573 3885 6307 84314 777
Čistý cash flow -431,00-2 242-2 213-6 9345 207
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 091-72 965-32 146-62 875-98 979
Čistý zisk -7 118-73 470-33 372-64 848-102 305
Čistý zisk v minulom roku -73 470-33 372-64 848-102 305-93 488
Cudzie zdroje 79 16672 048-1 422-34 794276 536
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,063,300,81392,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00003,280,81392,55
Doba obratu aktív 0,0000109,8876,33109,96175,03
Doba obratu pohľadávok 0,00001,063,300,81392,55
Doba obratu zásob 0,000012,1940,0529,9398,99
Doba splácania záväzkov 0,0000784,29470,87233,452 054
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000082,3243,3027,24244,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000154,69159,78126,65688,00
EBIT v minulom roku -72 965-32 146-62 875-98 979-89 220
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 091-72 965-32 146-62 875-98 979
EBITDA 1 564-47 43516 600-7 755-44 220
EBITDA marža 97,75-0,32490,0548-0,0269-0,1657
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 564-47 43516 600-7 755-44 220
Finančná páka -0,4782-0,595044,112,47-0,4575
Finančné účty 2 9573 3885 6307 84314 777
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,091,68-0,0227-0,40492,19
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,09-1,680,02270,4049-2,19
Hrubá marža -207,130,08980,26550,16500,0194
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 363-46 58315 260-9 124-44 773
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93460,74920,56730,24771,40
Krátkodobé pohľadávky 58,00414,002 708636,001 846
Krátkodobé záväzky 35 37832 11335 58521 288176 582
Krytie dlhovej služby 1,52-93,9362,41-7,66-18,69
Materiál 0,0000499,001 9551 9192 626
Nákladové úroky 1 027505,00266,001 0132 366
Nákladové úroky v minulom roku 505,00266,001 0132 3663 308
Náklady na predaný tovar 3 314129 285219 447237 705258 661
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000014 94527 58433 28431 372
Neobežný majetok 34 83738 56451 21374 551101 153
Obežný majetok 3 0154 30111 36511 20825 131
Obrat aktív 0,00003,324,783,322,09
Obrat neobežného majetku 0,00003,695,863,832,61
Obrat obežného majetku 0,000033,1126,3925,4510,50
Obrat zásob 0,000029,959,1112,203,69
Odpisy 7 45424 26846 67653 20453 204
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 72712 13423 33826 60226 602
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 72712 13423 33826 60226 602
Osobné náklady -1 15769 26386 31979 29274 582
Ostatné náklady na finančnú činnosť 201,001 2622 0701 9171 555
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 5726 33412 07511 5497 394
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 336,00-49 20213 304-11 644-49 101
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08991,02-23,47-1,860,3700
Podiel EBIT k aktívam -0,1609-1,70-0,5125-0,7317-0,7823
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1609-1,70-0,5125-0,7317-0,7823
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,46-6,79-1,18-0,97271,98
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34915,291,071,6714,44
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -26,94-0,0154-0,0073-0,02410,0195
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,87672,921,430,1646
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,860,18920,93240,59940,0693
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,52630,14010,60520,35870,0404
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00002 698636,001 846
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -183,68-32,140,64265,0253,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,4197-4,44-8,32-6,852,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,092,680,97730,59513,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,48-1,5943,111,47-1,46
Pridaná hodnota -3 31413 10380 48847 5255 165
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00004,4818,1632,03
Rentabilita aktív, ROA -0,1880-1,71-0,5320-0,7547-0,8086
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08991,02-23,47-1,860,3700
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 74,82-2,423,69-6,59-9,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 74,82-2,423,69-6,59-9,11
Služby 2 81553 72176 77578 120105 185
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 85542 86562 72785 928126 517
Spotreba materiálu… 499,0062 338117 962128 854124 629
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000143 445300 300285 504264 327
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 057365,00274,00501,00
Tržby z predaja tovaru 0,000027 13145 25047 02447 260
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000115 257254 685238 206216 566
Účtovný cash flow -431,00-2 242-2 213-6 9345 207
Úrokové krytie -5,93-144,49-120,85-62,07-41,83
Vlastné imanie -79 166-72 0481 42234 794-276 536
Všetky záväzky 117 021114 91361 30551 134403 053
Výsledok hospodárenia -5 890-71 703-30 076-60 959-97 424
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 890-71 703-30 076-60 959-97 424
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 118-73 470-33 372-64 848-102 305
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -73 470-33 372-64 848-102 305-93 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 118-73 470-32 412-63 888-101 345
Zásoby 0,0000499,003 0272 7298 508
Záväzky 117 021114 91361 30551 134403 053
Záväzky z obchodného styku 7 5726 33412 07511 54959 134
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000051 740
Zisk pred zdanením -7 118-73 470-32 412-63 888-101 345
Zmena EBIT 0,08352,270,51130,63521,11
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 057365,00274,00501,00