KLÍMA - ELEKTRO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 4 669 6303 508 308-298 031797 0911 355 916
Bankové úvery 69,002,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,71901,000,91011,031,00
Bežné bankové úvery 69,002,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000701,003 391
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 261 0000,000058,0097,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0016-0,85220,0372-0,0647-2,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,56106,40-13,9735,45226,11
Celkové tržby -401 2613 256 762-473 103263 7620,0000
Celkový dlh 6 494 4221 235 694-321 010775 1651 349 849
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -164 316-9 896-13 772-14 626-13 602
Čistá marža, Zisková marža, ROS 3,900,0036-0,00240,02160,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 164 3859 89813 77214 62613 602
Čistý cash flow -2 8999 898-854,001 41413 602
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 566 74515 0113 0798 6765 095
Čistý zisk -1 566 74911 6141 1125 6854 317
Čistý zisk v minulom roku -1 185 9770,00005 68510 213-3 347
Cudzie zdroje 1 824 792-11 614-22 979-21 868-5 970
Daň z príjmov 0,00002 9401 3831 8150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00001 8152 9200,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 9401 3831 8150,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -4 098392,55243,75371,3058,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -4 072392,32243,75371,3058,32
Doba obratu aktív -4 248393,19229,931 103125,24
Doba obratu pohľadávok -4 098392,55243,75371,3058,32
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000795,6363,04
Doba splácania záväzkov 2 040139,86163,971 207122,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -5 907138,49256,161 052122,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 961140,40283,49980,290,0000
EBIT v minulom roku -1 185 9770,00008 67614 644-3 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 566 74515 0113 0798 6765 095
EBITDA -1 566 27023 50419 83325 35410 279
EBITDA marža 3,900,0072-0,04190,09610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 566 27023 50419 83325 35410 279
Efektívna daňová sadzba 0,00000,20200,55430,24200,0000
Finančná páka -2,56302,08-12,9736,45227,12
Finančné účty 164 3859 89813 77214 62613 602
Hrubá marža 3,900,0062-0,02510,06550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 566 74523 28719 71625 2429 998
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,390,35221,110,95340,9769
Krátkodobé pohľadávky 4 505 2453 502 548-315 941268 311631 434
Krátkodobé záväzky 6 494 3531 235 692-332 029759 9781 324 560
Krytie dlhovej služby -391 56851,4333,9621,5613,21
Nákladové úroky 4,00457,00584,001 176778,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001 1761 5110,0000
Náklady na predaný tovar 1 165 0093 236 724-484 964246 4793 941 386
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 162 1653 224 932-739 117229 8523 928 771
Neobežný majetok 0,0000-4 1384 13812 42028 984
Obežný majetok 4 669 6303 512 446-302 169783 9701 323 541
Obrat aktív -0,08590,92831,590,33092,91
Obrat neobežného majetku 0,0000-787,04-114,3321,24136,34
Obrat obežného majetku -0,08590,92721,570,33642,99
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,45885,79
Odpisy 0,00008 27616 56416 5644 141
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 1388 2828 2824 141
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 1388 2828 2820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 475,00217,00117,00112,00281,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 242 3541 240 513-574 057617 3200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 566 74919 89017 67622 2498 458
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85860,99980,04840,26000,7231
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,85861,290,09060,23410,1630
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,350,0062-0,01600,07520,0026
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00002,420,71611,042,50
Pohľadávky z obchodného styku 4 476 2363 500 546-315 941268 311631 434
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71901,000,91010,37320,4895
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -629,46-1,1726,91-15,47-0,4389
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -724,7521,66-1,461,2017,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,390,35221,080,97250,9955
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,56106,40-13,9735,45226,11
Pridaná hodnota -1 566 27020 03811 86117 28310 362
Primárna platobná neschopnosť 1,390,35441,822,300,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85861,00000,04840,26000,7231
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,1552,57-16,1930,57131,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,1552,57-16,1930,57131,32
Služby 2 84411 154251 33014 97812 615
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 669 6303 508 308-298 031797 0911 355 916
Spotreba materiálu… 0,0000638,002 8231 6490,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 69,002,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -401 2613 256 762-473 103263 7623 951 748
Tržby z predaja tovaru -401 2613 253 333-474 902259 7833 951 748
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 4291 7993 9790,0000
Účtovný cash flow -2 8999 898-854,001 41413 602
Úročený dlh 69,002,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -391 68632,855,277,386,55
Vlastné imanie -1 824 79211 61422 97921 8685 970
Všetky záväzky 6 494 4221 235 694-321 010775 1651 349 849
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85860,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 566 27015 2283 2698 7906 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 566 27015 2283 2698 7906 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 566 74911 6141 1125 6854 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 185 9770,00005 68510 213-3 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 566 74914 5542 4957 5004 837
Zásoby 0,00000,00000,0000501 033678 505
Záväzky 6 494 4221 235 694-321 010775 1651 349 849
Záväzky z obchodného styku 6 242 3541 240 513-574 057617 3200,0000
Zisk pred zdanením -1 566 74914 5542 4957 5004 837
Zmena EBIT 1,320,00000,35490,5925-1,52