MAGNA TEPLO a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 866 8060,0000915 597563 120345 329
Bankové úvery 1 596 3250,0000594 253364 636206 838
Bežná likvidita III. stupeň 0,97360,00001,081,331,96
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000033 06926 074
Časové rozlíšenie aktív 33 2350,00006 793150,00325,00
Časové rozlíšenie pasív 188 9830,000015 2395 6030,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,74580,00000,4016-3,21-1,57
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50670,0000-0,51011,090,3116
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,370,000012,4857,04101,62
Celkové tržby 2 625 5220,0000369 546251 329151 486
Celkový dlh 2 461 3390,0000833 549547 912341 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 400 5620,0000574 828318 383191 435
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 195 7630,000019 42546 25315 403
Čistý cash flow 161 4430,0000-26 82830 8505 284
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 196 9570,000029 47820 486-5 648
Čistý zisk 133 7090,00007 2046 423-11 369
Čistý zisk v minulom roku 15 9670,00006 423-11 369-12 795
Cudzie zdroje -216 4840,0000-66 809-9 605-3 365
Daň z príjmov 6 8770,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 8770,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 1 596 3250,0000594 253331 567180 764
Dlhodobý dlh 1 596 3250,0000594 253331 567180 764
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,800,000046,8662,11164,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,800,000046,8662,1183,88
Doba obratu aktív 398,550,0000917,53817,92832,06
Doba obratu pohľadávok 36,800,000046,8662,11164,85
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000110,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000021 952
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,290,000052,7041,0640,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000017 155
EBIT v minulom roku 52 7840,000020 486-5 648-11 835
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 196 9570,000029 47820 486-5 648
EBITDA 645 8880,0000194 168108 62340 282
EBITDA marža 0,24600,00000,52540,43220,2659
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 645 8880,0000194 168108 62340 282
Finančná páka 13,240,000013,7058,63102,62
Finančné účty 195 7630,000019 42546 25315 403
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 644 7550,0000191 832106 28136 967
Krátkodobé pohľadávky 264 7120,000046 76342 75868 416
Krátkodobé záväzky 318 5990,000052 59328 27116 960
Krytie dlhovej služby 11,460,00009,118,298,46
Materiál 449,000,000032,0046,0085,00
Nákladové úroky 56 3710,000021 31413 1034 761
Nákladové úroky v minulom roku 36 8170,000013 1034 7610,0000
Náklady na predaný tovar 1 966 7350,0000229 359173 145115 844
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000282,00
Neobežný majetok 2 372 6470,0000842 584473 913261 100
Obežný majetok 460 9240,000066 22089 05783 904
Obrat aktív 0,91580,00000,39780,44630,4387
Obrat neobežného majetku 1,110,00000,43230,53030,5802
Obrat obežného majetku 5,700,00005,502,821,81
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00003,32
Odpisy 447 7980,0000162 35485 79642 616
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 223 8990,000081 17742 89821 308
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 223 8990,000081 17742 89821 308
Osobné náklady 221 7070,000020 6849 85813 099
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1330,00002 3362 3423 315
Ostatné záväzky z obchodného styku 59 3490,00003 32518 08113 254
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 581 5070,0000169 55892 21931 247
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000126,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,970,00006,527,932,72
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98390,00000,73690,81700,6397
Pohľadávky z obchodného styku 264 7120,000046 76342 75834 811
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97270,00001,081,331,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,340,00002,49-0,3113-0,6368
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,860,0000-1,262,351,11
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,55680,00000,64900,64750,5990
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85860,00000,91040,97300,9903
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,370,000012,4857,04101,62
Pridaná hodnota 658 7510,0000134 87478 14935 642
Primárna platobná neschopnosť 1,020,00001,010,42290,3807
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,61760,00000,10780,6687-3,38
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38570,00000,28640,69090,3579
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,810,00004,295,048,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,810,00004,295,048,49
Služby 310 1050,000033 33743 32029 164
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 866 8060,0000915 597563 120345 329
Spotreba materiálu… 1 656 6300,0000196 022129 82586 398
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 596 3250,0000594 253364 636206 838
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 625 4860,0000364 233251 294151 486
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 625 4860,0000364 233251 294151 486
Účtovný cash flow 161 4430,0000-26 82830 8505 284
Úročený dlh 1 596 3250,0000594 253364 636206 838
Úrokové krytie 3,490,00001,381,56-1,19
Vlastné imanie 216 4840,000066 8099 6053 365
Všetky záväzky 2 461 3390,0000833 549547 912341 964
Výsledok hospodárenia 198 0900,000031 81422 827-2 334
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 198 0900,000031 81422 827-2 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 133 7090,00007 2046 423-11 369
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 9670,00006 423-11 369-12 795
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 140 5860,00008 1647 383-10 409
Zásoby 449,000,000032,0046,0085,00
Záväzky 2 461 3390,0000833 549547 912341 964
Záväzky z obchodného styku 269 8210,000047 13418 08113 254
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 210 4720,000043 8090,00000,0000
Zisk pred zdanením 140 5860,00008 1647 383-10 409
Zmena EBIT 3,730,00001,44-3,630,4772