METRO Cash & Carry SR s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152013
Aktíva 82 022 4730,00000,000087 548 2200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,120,00000,00001,370,0000
Časové rozlíšenie aktív 33 9740,00000,000026 1590,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,360,00000,00001,640,0000
Celkové tržby 445 280 9320,00000,0000421 481 1470,0000
Celkový dlh 57 599 3900,00000,000054 398 5430,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 462 7700,00000,0000-12 143 9930,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 462 7700,00000,000012 143 9930,0000
Čistý cash flow -3 816 0160,00000,00008 041 7340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 862 2340,00000,00009 652 8370,0000
Čistý zisk 5 084 5820,00000,00007 368 0760,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 153 5220,00000,00006 157 3680,0000
Cudzie zdroje -24 423 0830,00000,0000-33 149 6770,0000
Daň z príjmov 2 761 8190,00000,00002 274 0690,0000
Daň z príjmov v minulom roku 986 2130,00000,00002 416 9300,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 761 8190,00000,00002 274 0690,0000
Dlhodobé pohľadávky 113 8350,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,140,00000,000028,630,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,450,00000,000018,280,0000
Doba obratu aktív 67,460,00000,000076,320,0000
Doba obratu pohľadávok 15,240,00000,000028,630,0000
Doba obratu zásob 24,450,00000,000021,380,0000
Doba splácania záväzkov 50,770,00000,000050,100,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,090,00000,000041,580,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 47,190,00000,000045,360,0000
EBIT v minulom roku 3 189 3100,00000,00008 588 2980,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 862 2340,00000,00009 652 8370,0000
EBITDA 14 219 4990,00000,000016 301 4270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 219 4990,00000,000016 301 4270,0000
Finančná páka 3,360,00000,00002,640,0000
Finančné účty 14 462 7700,00000,000012 143 9930,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 787 2500,00000,000015 855 9140,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62390,00000,00000,54470,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 409 4390,00000,000032 842 9300,0000
Krátkodobé záväzky 51 171 4410,00000,000047 690 8380,0000
Krytie dlhovej služby 898,090,00000,00001 5250,0000
Materiál 0,00000,00000,0000258 8440,0000
Nákladové úroky 15 8330,00000,000010 6920,0000
Nákladové úroky v minulom roku 49 5750,00000,000014 0000,0000
Náklady na predaný tovar 406 882 2130,00000,0000385 243 0010,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 367 907 7110,00000,0000347 457 6400,0000
Neobežný majetok 24 361 8930,00000,000022 178 4220,0000
Obežný majetok 57 626 6060,00000,000065 343 6390,0000
Obrat aktív 5,410,00000,00004,780,0000
Obrat neobežného majetku 18,220,00000,000018,880,0000
Obrat obežného majetku 7,700,00000,00006,410,0000
Obrat zásob 14,930,00000,000017,070,0000
Odpisy 5 891 5620,00000,00006 057 4140,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 945 7810,00000,00003 028 7070,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 945 7810,00000,00003 028 7070,0000
Osobné náklady 24 566 2470,00000,000019 951 5610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 574 9060,00000,0000606 3280,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 142 6570,00000,0000150 3750,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 700 3060,00000,000037 278 5820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 976 1440,00000,000013 425 4900,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66470,00000,00000,59510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,500,00000,00001,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,210,00000,00001,290,0000
Pohľadávky z obchodného styku 12 707 1370,00000,000020 968 9930,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64310,00000,00000,94390,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,400,00000,0000-4,120,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -241,020,00000,0000752,130,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70220,00000,00000,62140,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,360,00000,00001,640,0000
Pridaná hodnota 36 958 5520,00000,000033 524 0470,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,740,00000,00002,060,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,050,00000,00003,340,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,050,00000,00003,340,0000
Služby 34 626 9590,00000,000032 775 3180,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 022 4730,00000,000087 548 2200,0000
Spotreba materiálu… 4 347 5430,00000,00005 010 0430,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 443 764 8250,00000,0000418 696 1580,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00005 2200,0000
Tržby z predaja tovaru 433 137 9530,00000,0000395 573 5350,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 626 8720,00000,000023 117 4030,0000
Účtovný cash flow -3 816 0160,00000,00008 041 7340,0000
Úrokové krytie 496,570,00000,0000902,810,0000
Vlastné imanie 24 423 0830,00000,000033 149 6770,0000
Všetky záväzky 57 599 3900,00000,000054 398 5430,0000
Výsledok hospodárenia 8 327 9370,00000,000010 247 2680,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 327 9370,00000,000010 247 2680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 084 5820,00000,00007 368 0760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 153 5220,00000,00006 157 3680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 846 4010,00000,00009 642 1450,0000
Zásoby 24 640 5620,00000,000020 356 7160,0000
Záväzky 57 599 3900,00000,000054 398 5430,0000
Záväzky z obchodného styku 47 567 4220,00000,000043 175 7880,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 867 1160,00000,00005 897 2060,0000
Zisk pred zdanením 7 846 4010,00000,00009 642 1450,0000
Zmena EBIT 2,470,00000,00001,120,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 9650,0000