INVEST & ADVISE, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 321 290321 290321 278327 894323 253
Bežná likvidita III. stupeň 0,94470,94470,94460,92500,9029
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000072,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,891,891,892,252,37
Celkové tržby 0,00000,000014 8507 1388 683
Celkový dlh 210 243210 243210 231227 022227 455
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -105,00-105,00-93,00-275,00-626,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,26100,71070,3376
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 105,00105,0093,00275,00626,00
Čistý cash flow 0,000012,00-182,00-351,00285,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00004 9176 5683 796
Čistý zisk 0,00000,00003 8765 0732 931
Čistý zisk v minulom roku 0,00003 8765 0732 9313 994
Cudzie zdroje -111 047-111 047-111 047-100 872-95 798
Daň z príjmov 0,00000,00001 0411 495865,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 0411 495865,001 220
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 0411 495865,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000160 88410 8208 597
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00002 693150,75157,64
Doba obratu aktív 0,00000,0000260 59216 92813 588
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000160 88410 8208 597
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000170 39111 7129 555
EBIT v minulom roku 0,00004 9176 5683 7965 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00004 9176 5683 796
EBITDA 0,00000,0000-6 5676 6423 895
EBITDA marža 0,00000,0000-0,44220,93050,4486
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-6 5676 6423 895
Finančná páka 2,892,892,893,253,37
Finančné účty 105,00105,0093,00275,00626,00
Hrubá marža 0,00000,0000-0,43160,92940,5751
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,000022 2166 5683 796
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65390,65390,65390,69190,7031
Krátkodobé pohľadávky 198 350198 350198 350209 583204 519
Krátkodobé záväzky 210 083210 083210 071226 862227 295
Náklady na predaný tovar 0,00000,00006 859436,003 689
Neobežný majetok 122 835122 835122 835118 036118 036
Obežný majetok 198 455198 455198 443209 858205 145
Odpisy 0,00000,0000400,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000200,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000200,000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00001 073
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000017,0074,0099,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 3886 3886 3882 4202 767
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00004 2765 0732 931
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00004,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-16,020,00004,65
Pohľadávky z obchodného styku 3 3203 3203 3202 9203 750
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94470,94470,94460,92500,9029
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-9 254610,15287,38-336,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65440,65440,65440,69240,7036
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,891,891,892,252,37
Pridaná hodnota 0,00000,0000-6 4096 6344 994
Primárna platobná neschopnosť 1,921,921,920,82880,7379
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-32,0134,1858,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-32,0134,1858,40
Služby 0,00000,00006 664344,003 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 321 290321 290321 278327 894323 253
Spotreba materiálu… 0,00000,0000195,0092,00363,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000014 8517 0708 683
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000014 4000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000450,007 0708 683
Účtovný cash flow 0,000012,00-182,00-351,00285,00
Vlastné imanie 111 047111 047111 047100 87295 798
Všetky záväzky 210 243210 243210 231227 022227 455
Výsledok hospodárenia 0,00000,00006 4336 6423 895
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00006 4336 6423 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00003 8765 0732 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00003 8765 0732 9313 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00004 9176 5683 796
Záväzky 210 243210 243210 231227 022227 455
Záväzky z obchodného styku 6 3886 3886 3882 4202 767
Zisk pred zdanením 0,00000,00004 9176 5683 796
Zmena EBIT 0,00000,00000,74861,730,7280
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 000,000,00000,0000