CENTRUM FOR INVESTMENTS AND TENDERS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420122011
Aktíva 7 1000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,95040,00000,00000,0000
Celkové tržby 4 4230,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 7480,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7480,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6 7480,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 1000,00000,00000,0000
Čistý zisk 2 1000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -7 100-5 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,050,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 585,910,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 29,050,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 1000,00000,00000,0000
EBITDA 2 1000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 1000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 7480,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 1000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 352,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 3230,00000,00000,0000
Obežný majetok 7 1000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,62300,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,62300,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 1000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95040,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,530,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,530,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,050,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 1000,00000,00000,0000
Služby 2 3230,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 1005 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 4230,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 4230,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 7480,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 1005 0000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 1000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 1000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 1000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 1000,00000,00000,0000