Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 135 786-27 811 329-24 034 825-35 395 980-33 784 219
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 135 78627 811 32924 034 82535 395 98033 784 219
Čistý cash flow 15 324 4573 776 504-11 361 1551 611 7621 403 375
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 496 09154 296 96352 702 75920 894 25918 826 153
Čistý zisk 50 495 01454 295 90252 701 56720 893 51518 824 720
Čistý zisk v minulom roku 54 295 90252 701 56720 893 51518 824 72017 394 294
Daň z príjmov 1 0771 0611 193743,851 432
Daň z príjmov v minulom roku 1 0611 193743,851 4323 493
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0771 0611 193743,851 432
Dlhodobé pohľadávky 138,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,9234,6734,7136,5736,81
EBIT v minulom roku 54 296 96352 702 75920 894 25918 826 15317 397 786
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 496 09154 296 96352 702 75920 894 25918 826 153
EBITDA 50 495 01454 297 64052 728 09820 921 31618 852 534
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 495 01454 297 64052 728 09820 921 31618 852 534
Finančné účty 43 135 78627 811 32924 034 82535 395 98033 784 219
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 495 01454 297 64052 728 09820 921 31618 852 534
Materiál 191,45183,10177,41188,3557,43
Odpisy 0,00001 73826 53227 80127 814
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 73826 53227 80127 814
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 495 01454 297 64052 728 09820 921 31618 852 534
Pohľadávky z obchodného styku 8 963 6958 994 2238 726 3545 919 8075 677 314
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 442 11694 693 35691 760 58759 088 41856 293 160
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 442 11694 693 35691 760 58759 088 41856 293 160
Účtovný cash flow 15 324 4573 776 504-11 361 1551 611 7621 403 375
Výsledok hospodárenia 50 495 01454 295 90252 701 56720 893 51518 824 720
Výsledok hospodárenia po zdanení 50 495 01454 295 90252 701 56720 893 51518 824 720
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 54 295 90252 701 56720 893 51518 824 72017 394 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 50 495 01454 295 90252 701 56720 893 51518 824 720
Zásoby 539 681 432539 665 754539 632 249539 557 767526 164 558
Zisk pred zdanením 50 496 09154 296 96352 702 75920 894 25918 826 153
Zmena EBIT 0,93001,032,521,111,08