STK Racing, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 410 596785 234845 854926 123951 006
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,841,771,015,42
Časové rozlíšenie aktív 10 7708 2255 4982 361644,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000335,00392,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0657-0,73930,36950,0080-0,5530
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,93875,705,354,1722,25
Celkové tržby 555 634260 428232 265373 28565 836
Celkový dlh 682 998667 948712 308746 619910 099
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 546-24 642-46 776-32 233-31 872
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2225-0,1228-0,2007-0,1134-1,02
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 54624 64246 77632 23331 872
Čistý cash flow 3 904-22 13414 543361,00-3 423
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 145 512-25 500-11 448-14 001-52 803
Čistý zisk 123 629-31 981-46 608-42 316-67 163
Čistý zisk v minulom roku -31 981-46 608-42 316-67 163-10 819
Cudzie zdroje -727 598-117 286-133 211-179 112-40 907
Daň z príjmov 20 6015 21632 42026 03614 354
Daň z príjmov v minulom roku 5 21632 42026 03614 35425 647
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 6015 21632 42026 03614 354
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00005 21636 67661 752
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,3722,6619,6015,872,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,3716,7619,6015,872,37
Doba obratu aktív 951,451 1901 3432 3255 273
Doba obratu pohľadávok 13,3722,6627,89107,95344,73
Doba obratu zásob 1 99710 0854 91235 9880,0000
Doba splácania záväzkov 9 74641 71234 448318 4550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,1145,3662,50113,9034,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 105-34,831 6645 1800,0000
EBIT v minulom roku -25 500-11 448-14 001-52 80314 828
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 145 512-25 500-11 448-14 001-52 803
EBITDA 356 602162 824155 90793 18538 406
EBITDA marža 0,64180,62520,67120,24960,5834
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356 602162 824155 90793 18538 406
Efektívna daňová sadzba 0,1428-0,1949-2,29-1,60-0,2718
Finančná páka 1,946,706,355,1723,25
Finančné účty 28 54624 64246 77632 23331 872
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5158-0,1494-0,1575-0,1934-0,0430
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51580,14940,15750,19340,0430
Hrubá marža 0,71140,62300,76590,20160,6528
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 379 623165 122148 973542 69038 316
Krátkodobé pohľadávky 19 82614 95812 3446 323427,00
Krátkodobé záväzky 59 46629 94139 35645 3696 190
Krytie dlhovej služby 278,16128,7156,9040,896 401
Materiál 0,00000,00000,00000,0000610,00
Nákladové úroky 1 2821 2652 7402 2796,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 2652 7402 2796,000,0000
Náklady na predaný tovar 145 88178 64351 93370 11922 860
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 227262,00417,0052,000,0000
Neobežný majetok 1 339 267730 170770 408843 403855 701
Obežný majetok 60 55946 83969 94880 35994 661
Obrat obežného majetku 8,945,143,291,810,6955
Odpisy 214 758176 826160 420124 46091 122
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 107 37988 41380 21062 23045 561
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 107 37988 41380 21062 23045 561
Osobné náklady 130 79596 08357 34938 31844 848
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6459 7026 9483 72390,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000014,00106,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 739-25,001 901738,00278,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 338 387144 845113 81282 14423 959
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1699-0,2727-0,3499-0,2363-1,64
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33090,59220,32240,50911,04
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 177,49619,31426,611 4470,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,021,693,101,960,9582
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,140,59460,81690,46240,3161
Pohľadávky z obchodného styku 19 82611 06312 3446 323427,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99461,601,630,89415,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -186,375,30-9,16-496,1611,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,05-17,505,310,1584-570,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48420,85060,84210,80620,9570
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,93875,705,354,1722,25
Pridaná hodnota 395 260162 258177 89775 26342 975
Primárna platobná neschopnosť 0,3399-0,00230,15400,11670,6511
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1699-0,2727-0,3499-0,2363-1,64
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48000,82301,180,70445,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,924,104,578,0123,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,924,104,578,0123,70
Služby 53 75538 17320 47140 6358 251
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 410 596785 234845 854926 123951 006
Spotreba materiálu… 89 89940 20831 04529 43214 609
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 554 474246 901229 830371 94365 835
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 3336 0000,0000226 5610,0000
Tržby z predaja tovaru 4 4681 7821 967432,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 536 673239 119227 863144 95065 835
Účtovný cash flow 3 904-22 13414 543361,00-3 423
Úrokové krytie 113,50-20,16-4,18-6,14-8 801
Vlastné imanie 727 598117 286133 211179 11240 907
Všetky záväzky 682 998667 948712 308746 619910 099
Výsledok hospodárenia 149 157-15 798-4 513-10 385-52 716
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 149 157-15 798-4 513-10 385-52 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 629-31 981-46 608-42 316-67 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 981-46 608-42 316-67 163-10 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 144 230-26 765-14 188-16 280-52 809
Zásoby 12 1877 2395 6125 127610,00
Záväzky 682 998667 948712 308746 619910 099
Záväzky z obchodného styku 6 739-25,001 901738,00278,00
Zisk pred zdanením 144 230-26 765-14 188-16 280-52 809
Zmena EBIT -5,712,230,81770,2652-3,56
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 0207 7960,0000205 6710,0000