FOLMAR a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 84 66482 00097 05860 422323 807
Bankové úvery 924,001 3975 7020,00000,0000
Bežné bankové úvery 924,001 3975 7020,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000023,0036,00163,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0019-0,00020,0768-0,2310-0,8553
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,35-1,34-1,43-1,2637,20
Celkové tržby 0,00004 9444 600203 8360,0000
Celkový dlh 329 583324 075320 334292 869315 330
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 7293 88445 13834 580-7 250
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-3,800,0065-0,66890,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55,00513,00564,00-16 5807 250
Čistý cash flow -458,00-51,0017 144-53 6997 250
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 695-17 4182 520-135 080-18 610
Čistý zisk -2 844-18 79830,00-136 352-18 772
Čistý zisk v minulom roku -18 79830,00-136 352-97 932-210 206
Cudzie zdroje 244 919242 075223 276232 447-8 477
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000349,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000424,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000424,49
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000018 072
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000424,49
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 417
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000017 599
EBIT v minulom roku -17 4182 520-135 080-96 524-210 170
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 695-17 4182 520-135 080-18 610
EBITDA -2 581-7 053-5 709-192 055-13 236
EBITDA marža 0,0000-1,43-1,24-0,94220,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 581-7 053-5 709-192 055-13 236
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,05380,9697-0,00710,0000
Finančná páka -0,3457-0,3387-0,4347-0,259938,20
Finančné účty 55,00513,00564,00-16 5807 250
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,892,952,303,85-0,0262
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,89-2,95-2,30-3,850,0262
Hrubá marža 0,0000-1,54-2,31-0,95760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 6952 72628 384197 269-13 360
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,283,412,834,550,9738
Krátkodobé finančné výpomoci 10 8603 00040 00018 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 30 12830 50531 37730 7567 606
Krátkodobé záväzky 277 799279 678274 632274 869315 330
Krytie dlhovej služby -17,32-16,79-3,73-615,56-81,70
Materiál 0,00000,00000,000091,005,00
Nákladové úroky 149,00420,001 530312,00162,00
Nákladové úroky v minulom roku 420,001 530312,00448,0036,00
Náklady na predaný tovar 1 6917 59710 641195 20217 937
Neobežný majetok 54 48150 98264 74546 119308 783
Obežný majetok 30 18331 01832 29014 26714 861
Odpisy 0,00002 87411 50011 5005 250
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 4375 7505 7505 250
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 4375 7505 7500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 115,00109,00107,00130,00124,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,000025 0000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 273 154275 241273 195273 4750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 844-15 92411 530-124 852-13 522
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01220,0791-0,00020,6358-2,21
Podiel EBIT k aktívam -0,0318-0,21240,0260-2,24-0,0575
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0318-0,21240,0260-2,24-0,0575
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01400,0881-0,01420,6299-2,20
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-0,01033,73-0,26340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,6354
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-2,64-0,9253-16,97-2,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,11
Pohľadávky z obchodného styku 30 00030 00030 00030 0007 606
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -534,76-4 74713,02-4,33-1,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,07-0,121411,21-172,1144,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,893,953,304,850,9738
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,35-1,34-1,43-1,2637,20
Pridaná hodnota -1 691-7 597-10 641-195 202-11 397
Primárna platobná neschopnosť 9,119,179,119,120,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0336-0,22920,0003-2,26-0,0580
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01160,0777-0,00010,5866-2,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -127,70-45,95-56,11-1,52-23,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -127,70-45,95-56,11-1,52-23,82
Služby 396,004 8896 194191 25111 583
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 66482 00097 05860 422323 807
Spotreba materiálu… 1 2952 7084 4473 9516 354
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 7844 39745 70218 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00004 9444 600194 7276 540
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 9444 600194 7270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00006 540
Účtovný cash flow -458,00-51,0017 144-53 6997 250
Úročený dlh 11 7844 39745 70218 0000,0000
Úrokové krytie -18,09-41,471,65-432,95-114,88
Vlastné imanie -244 919-242 075-223 276-232 4478 477
Všetky záväzky 329 583324 075320 334292 869315 330
Výsledok hospodárenia -2 581-17 309-15 733-134 963-18 486
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 581-17 309-15 733-134 963-18 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 844-18 79830,00-136 352-18 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 79830,00-136 352-97 932-210 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 844-17 838990,00-135 392-18 772
Zásoby 0,00000,00000,000091,005,00
Záväzky 329 583324 075320 334292 869315 330
Záväzky z obchodného styku 273 154275 241273 195273 4750,0000
Zisk pred zdanením -2 844-17 838990,00-135 392-18 772
Zmena EBIT 0,1547-6,91-0,01871,400,0885
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000012 3263 124126 1350,0000