Youstice SK, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 737 7041 011 666670 780814 996476 716
Aktivácia 0,00000,00000,0000210 164182 334
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000318,00587,00
Časové rozlíšenie pasív 0,000026 92325 0000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,96-3,16-3,54-14,461,20
Celkové tržby 28 67823 97635 375215 311197 516
Celkový dlh 1 503 3461 440 177899 555875 536259 822
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 010-4 133-33 468-1 252-16 270
Čistá marža, Zisková marža, ROS -10,82-8,41-5,46-1,29-1,09
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 0104 13333 4681 25216 270
Čistý cash flow -123,00-29 33532 216-15 018-16 842
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -250 696-158 772-150 287-246 047-210 007
Čistý zisk -310 208-201 659-193 235-277 434-214 883
Čistý zisk v minulom roku -201 659-193 235-277 434-214 8839 317
Cudzie zdroje 765 642455 434253 77560 540-216 894
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,002 627
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 811,571 322838,676 6951 997
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,11421,9351,29609,55441,50
Doba obratu aktív 10 00115 4319 06766 06111 600
Doba obratu pohľadávok 811,571 322838,676 6951 997
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20 38121 91012 12270 5846 043
EBIT v minulom roku -158 772-150 287-246 047-210 00711 944
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -250 696-158 772-150 287-246 047-210 007
EBITDA 243 575151 809144 920-210 794-206 690
EBITDA marža 8,496,334,10-0,9790-1,05
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 243 575151 809144 920-210 794-206 690
Finančná páka -0,9635-2,22-2,64-13,462,20
Finančné účty 4 0104 13333 4681 25216 270
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,040,45020,37830,0743-0,4550
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,04-0,4502-0,3783-0,07430,4550
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 243 311151 479161 397-211 063-206 973
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,041,421,341,070,5209
Krátkodobé pohľadávky 59 86386 65862 04382 59082 061
Krátkodobé záväzky 1 503 3461 436 386896 787870 792248 341
Krytie dlhovej služby 4,092,172,16-6,93-52,79
Nákladové úroky 59 51242 88741 98830 4273 915
Nákladové úroky v minulom roku 42 88741 98830 4273 9150,0000
Náklady na predaný tovar 30 73725 01027 95847 04837 559
Neobežný majetok 673 831920 875575 269730 836377 798
Obežný majetok 63 87390 79195 51183 84298 331
Odpisy 494 086310 448294 31631 2082 804
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 247 043155 224147 15815 6041 402
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 247 043155 224147 15815 6041 402
Osobné náklady -2 4441 02480,00183 722184 906
Ostatné náklady na finančnú činnosť 264,00330,00269,00269,00283,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 335888,001 1974 42524 056
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 183 878108 789101 081-246 226-212 079
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40520,44280,76144,58-0,9907
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32740,35150,59874,41-0,9196
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6408-0,9473-0,0837-4,32-8,20
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0043-1,220,9107-0,0698-0,0853
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,56-1,06-11,95-0,2316-0,1220
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0046-1,231,19-3,34-1,12
Pohľadávky z obchodného styku 377,0027 6613 7947 52018 144
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6 225-15,537,88-4,0312,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0021-0,68400,7673-0,4936-4,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,041,421,341,070,5450
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,96-3,16-3,54-14,461,20
Pridaná hodnota -3 814-1 081-956,00-42 545-22 559
Primárna platobná neschopnosť 14,150,03210,31550,588411,74
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,40520,44280,76144,58-0,9907
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,179,496,21-4,15-1,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,179,496,21-4,15-1,26
Služby 30 73725 01027 926254 781216 250
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 737 7041 011 666670 780814 996476 716
Spotreba materiálu… 0,00000,000032,002 4313 643
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 92323 92935 3754 50315 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00008 3730,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 92323 92927 0024 50315 000
Účtovný cash flow -123,00-29 33532 216-15 018-16 842
Úrokové krytie -4,21-3,70-3,58-8,09-53,64
Vlastné imanie -765 642-455 434-253 775-60 540216 894
Všetky záväzky 1 503 3461 440 177899 555875 536259 822
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00001 9231 9230,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000025 00023 0770,00000,0000
Výsledok hospodárenia -250 511-158 639-149 432-242 002-209 494
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -250 511-158 639-149 432-242 002-209 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -310 208-201 659-193 235-277 434-214 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -201 659-193 235-277 434-214 8839 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -310 208-201 659-192 275-276 474-213 922
Záväzky 1 503 3461 440 177899 555875 536259 822
Záväzky z obchodného styku 5 335888,001 1974 425212 935
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000188 879
Zisk pred zdanením -310 208-201 659-192 275-276 474-213 922
Zmena EBIT 1,581,060,61081,17-17,58
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00008 4090,00000,0000

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Administratívne služby
Počítačové služby
Vydavateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Skladovanie
Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie verejne prístupných informácií prostredníctvom výpočtovej techniky..
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov so súhlasom autora..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích..
Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej..
Inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Automatizované spracovanie dát
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí..
Finančný leasing
Prieskum trhu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti