Global IT Services s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 55 298 49234 410 78610 151 7476 678 3374 569 736
Aktivácia 9 485 6607 409 3203 926 8492 663 3642 654 928
Bežná likvidita III. stupeň 1,120,74380,76980,63760,8707
Časové rozlíšenie aktív 334 596167 55622 02624 1944 963
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,789,941,9822,36-7,71
Celkové tržby 45 079 11032 874 5404 929 8633 641 3003 831 709
Celkový dlh 51 556 21531 265 5916 743 0046 392 4755 250 264
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 019 390-567 252-92 800-135 085-81 731
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0132-0,0075-0,9893-0,7566-0,1483
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 019 390567 25292 800135 08581 731
Čistý cash flow 452 138474 452-42 28553 35459 727
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 978 961401 968-4 151 686-2 223 223-246 907
Čistý zisk 597 082-247 255-4 877 118-2 754 875-568 285
Čistý zisk v minulom roku -247 255-4 877 118-2 754 875-568 285-140 306
Cudzie zdroje -3 742 277-3 145 195-3 408 743-285 862680 528
Daň z príjmov 169 43587 3882 88113 09571 334
Daň z príjmov v minulom roku 87 3882 88113 09571 334166 230
Daň z príjmov z bežnej činnosti 169 43587 3882 88113 09571 334
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000010 213
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 255,75274,06264,9183,8596,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 238,37261,86200,8248,4562,41
Doba obratu aktív 590,94497,763 8142 7931 504
Doba obratu pohľadávok 255,75274,06264,9183,8599,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 241,24382,74400,20235,98143,30
EBIT v minulom roku 401 968-4 151 686-2 223 223-246 90791 144
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 978 961401 968-4 151 686-2 223 223-246 907
EBITDA 10 325 9566 523 159-2 161 992-1 155 805694 350
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 325 9566 523 159-2 161 992-1 155 805694 350
Efektívna daňová sadzba 0,2210-0,5466-0,0006-0,0048-0,1435
Finančná páka 14,7810,942,9823,36-6,71
Finančné účty 1 019 390567 25292 800135 08581 731
Hrubá marža 0,66490,36340,21570,25280,5335
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 321 8736 538 489-2 160 860-1 144 879717 050
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40820,76890,10490,08450,0953
Krátkodobé pohľadávky 23 932 30918 945 935705 090200 490292 405
Krátkodobé záväzky 22 574 27426 459 1471 065 163564 246435 405
Krytie dlhovej služby 48,6111,61-2,99-2,232,78
Nákladové úroky 212 444561 835722 551518 557250 044
Nákladové úroky v minulom roku 561 835722 551518 557250 04465 220
Náklady na predaný tovar 4 180 27113 287 157-92 046-47 608-935 315
Neobežný majetok 30 012 19714 730 0439 331 8316 318 5684 180 424
Obežný majetok 24 951 69919 513 187797 890335 575384 349
Obrat aktív 0,61770,73330,09570,13070,2427
Obrat neobežného majetku 1,141,710,10410,13810,2653
Obrat obežného majetku 1,371,291,222,602,89
Odpisy 9 562 4426 127 4261 990 1241 071 388958 242
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 781 2213 063 713995 062535 694479 121
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 781 2213 063 713995 062535 694479 121
Osobné náklady 5 912 7046 030 1784 282 9232 801 6641 871 326
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 6044 5163 9764 6774 053
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 5213 3723 6881 93715 629
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 104 945327 700556 189224 564142 062
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 159 5245 880 171-2 886 994-1 683 487389 957
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1596-0,0786-1,43-9,640,8351
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19730,50484,033,040,9154
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,071,980,24830,32851,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,940,98260,16950,23760,7225
Pohľadávky z obchodného styku 22 305 51618 102 694534 485115 859189 633
Pohotová likvidita II. stupeň 1,120,74380,76980,63760,8707
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,28-6,6380,61-5,3611,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,130,8445-0,05850,10290,2389
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93230,90860,66420,95721,15
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,789,941,9822,36-7,71
Pridaná hodnota 29 975 27111 945 7381 063 521920 3642 044 306
Primárna platobná neschopnosť 0,97551,431,192,671,23
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1596-0,0786-1,43-9,640,8351
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,994,79-3,12-5,537,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,994,79-3,12-5,537,56
Služby 13 582 33820 491 6123 639 4852 509 0591 541 819
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 298 49234 410 78610 151 7476 678 3374 569 736
Spotreba materiálu… 83 593204 865195 318106 697177 794
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 9 485 6607 409 3200,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 155 54225 241 132972 185879 5891 114 553
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 237710,006 8335 562
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 155 54225 232 895971 475872 7561 108 991
Účtovný cash flow 452 138474 452-42 28553 35459 727
Úrokové krytie 4,610,7155-5,75-4,29-0,9875
Vlastné imanie 3 742 2773 145 1953 408 743285 862-680 528
Všetky záväzky 51 556 21531 265 5916 743 0046 392 4755 250 264
Výsledok hospodárenia 763 514403 970-4 151 406-2 220 360-258 330
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 763 514403 970-4 151 406-2 220 360-258 330
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 597 082-247 255-4 877 118-2 754 875-568 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -247 255-4 877 118-2 754 875-568 285-140 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 766 517-159 867-4 874 237-2 741 780-496 951
Záväzky 51 556 21531 265 5916 743 0046 392 4755 250 264
Záväzky z obchodného styku 21 758 57425 954 399638 219309 432232 891
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 653 62925 626 69982 03084 86890 829
Zisk pred zdanením 766 517-159 867-4 874 237-2 741 780-496 951
Zmena EBIT 2,44-0,09681,879,00-2,71
Účtovné závierky