Audiovizuálny fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 175 058-2 868 903-4 059 816-2 637 495-3 020 472
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 175 0582 868 9034 059 8162 637 4953 020 472
Čistý cash flow -1 693 845-1 190 9141 422 321-290 671-251 282
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 687985 766
Čistý zisk -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 984984 780
Čistý zisk v minulom roku -1 767 6382 666 831-779 984-1 217 386-347 623
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000297,32986,01
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000297,32771,95204,36
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000297,32986,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,260,00000,00000,11610,0000
EBIT v minulom roku -1 767 6382 666 831-779 687-1 216 614-347 419
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 687985 766
EBITDA -3 618 615-1 766 6842 667 268-779 547987 792
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 618 615-1 766 6842 667 268-779 547987 792
Finančné účty 1 175 0582 868 9034 059 8162 637 4953 020 472
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 618 615-1 766 6842 667 268-779 547987 792
Odpisy 3 176954,00437,00437,303 012
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 176954,00437,00437,303 012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 618 615-1 766 6842 667 268-779 547987 792
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -29,25-19,4837,16-9,25-11,30
Pohľadávky z obchodného styku 200,000,00000,000010,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57 90061 14438 28031 43422 229
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 57 90061 14438 28031 43422 229
Účtovný cash flow -1 693 845-1 190 9141 422 321-290 671-251 282
Výsledok hospodárenia -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 984984 780
Výsledok hospodárenia po zdanení -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 984984 780
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 767 6382 666 831-779 984-1 217 386-347 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 984984 780
Zisk pred zdanením -3 621 791-1 767 6382 666 831-779 687985 766
Zmena EBIT 2,05-0,6628-3,420,6409-2,84
Účtovné závierky