Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 865 608-1 563 442-1 161 480-770 250-692 199
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 865 6081 563 4421 161 480770 250692 199
Čistý cash flow 302 166401 963391 23078 05070 017
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 338 017359 994313 458-9 49454 999
Čistý zisk 338 017359 994313 458-9 49454 999
Čistý zisk v minulom roku 359 994313 458-9 49454 999100 319
EBIT v minulom roku 359 994313 458-9 49454 999100 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 338 017359 994313 458-9 49454 999
EBITDA 376 002391 984347 32716 10471 646
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 376 002391 984347 32716 10471 646
Finančné účty 1 865 6081 563 4421 161 480770 250692 199
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 376 002391 984347 32716 10471 646
Odpisy 37 98531 99033 86925 59816 647
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 98531 99033 86925 59816 647
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 376 002391 984347 32716 10471 646
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00004 0470,0000
Účtovný cash flow 302 166401 963391 23078 05070 017
Výsledok hospodárenia 338 017359 994313 458-9 49454 999
Výsledok hospodárenia po zdanení 338 017359 994313 458-9 49454 999
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 359 994313 458-9 49454 999100 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 338 017359 994313 458-9 49454 999
Zisk pred zdanením 338 017359 994313 458-9 49454 999
Zmena EBIT 0,93901,15-33,02-0,17260,5482
Účtovné závierky