DOMINIK, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -85 205-75 172-39 4160,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 85 20575 17239 4160,00000,0000
Čistý cash flow 10 03335 756-26 5530,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -123 689-144 543-187 6910,00000,0000
Čistý zisk -123 689-144 543-187 7270,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -144 543-187 727-156 0520,00000,0000
Daň z príjmov 0,00000,000036,070,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,000036,0718,500,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000036,070,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,52280,91650,54270,00000,0000
EBIT v minulom roku -144 543-187 691-156 0340,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -123 689-144 543-187 6910,00000,0000
EBITDA -14 810-34 485-78 2340,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 810-34 485-78 2340,00000,0000
Finančné účty 85 20575 17239 4160,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 810-34 485-78 2340,00000,0000
Materiál 4 3003 2794 1140,00000,0000
Odpisy 108 879110 058109 4940,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 108 879110 058109 4940,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 810-34 485-78 2340,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 706,581 106610,260,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 493 265440 477410 4620,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 493 265440 477410 4620,00000,0000
Účtovný cash flow 10 03335 756-26 5530,00000,0000
Výsledok hospodárenia -123 689-144 543-187 7270,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -123 689-144 543-187 7270,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -144 543-187 727-156 0520,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -123 689-144 543-187 7270,00000,0000
Zásoby 6 5425 1746 8050,00000,0000
Zisk pred zdanením -123 689-144 543-187 6910,00000,0000
Zmena EBIT 0,85570,77011,200,00000,0000