ASTERION, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 319-10 289-12 7870,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 31910 28912 7870,00000,0000
Čistý cash flow 1 029-2 4988 7190,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 868899,811 1180,00000,0000
Čistý zisk 2 564601,60872,330,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 601,60872,33642,660,00000,0000
Daň z príjmov 304,37298,21245,840,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 298,21245,84248,360,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 304,37298,21245,840,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,0329,3029,830,00000,0000
EBIT v minulom roku 899,811 118891,020,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 868899,811 1180,00000,0000
EBITDA 3 7341 8892 1600,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 7341 8892 1600,00000,0000
Finančné účty 11 31910 28912 7870,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 7341 8892 1600,00000,0000
Materiál 148,73235,67157,380,00000,0000
Odpisy 1 1701 2881 2880,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 1701 2881 2880,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 7341 8892 1600,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 3565 6075 8280,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 04869 84071 3220,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 69 04869 84071 3220,00000,0000
Účtovný cash flow 1 029-2 4988 7190,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 564601,60872,330,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 564601,60872,330,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 601,60872,33642,660,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 564601,60872,330,00000,0000
Zásoby 196,77328,12232,050,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 868899,811 1180,00000,0000
Zmena EBIT 3,190,80471,250,00000,0000