Obec Lackovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 499 6302 279 4832 058 9791 872 0031 610 671
Aktivácia 0,00002 4711 0700,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,000065 0840,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000065 0840,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 463,23721,89448,21308,89464,02
Časové rozlíšenie pasív 1 027 5011 042 682824 753672 810511 011
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,6511,471,7410,712,10
Celková tržba 893,70503,40511,401 253412,90
Celková tržba v minulom roku 503,40511,401 253412,90528,48
Celkový dlh 147 37149 940120 53258 647147 240
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -276 081-194 63620 484-153 920-29 301
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 276 081194 63644 600153 92029 301
Čistý cash flow 276 081194 63644 600153 92029 301
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 137 89673 168-26 853188 12825 052
Čistý zisk 137 89673 168-26 853188 12825 052
Čistý zisk v minulom roku 73 168-26 853188 12825 052-39 365
Cudzie zdroje -1 324 758-1 186 861-1 113 694-1 140 547-952 419
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 1993 4285 3672 2587 127
Doba obratu aktív 4 418 2335 942 9385 566 868985 1233 408 086
Doba obratu pohľadávok 4 1993 4285 3672 2587 127
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104 93844 22969 1327 56529 514
EBIT v minulom roku 73 168-26 853188 12825 052-39 365
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 137 89673 168-26 853188 12825 052
EBITDA 244 410167 97947 356241 11764 346
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 244 410167 97947 356241 11764 346
Finančná páka 1,891,921,851,641,69
Finančné účty 276 081194 63644 600153 92029 301
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5300-0,5207-0,5409-0,6093-0,5913
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53000,52070,54090,60930,5913
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 244 410167 97947 356241 11764 346
Krátkodobé pohľadávky 2 3761 3151 9854 2913 368
Krátkodobé záväzky 59 36916 96525 56914 37613 948
Náklady na predaný tovar 63 27849 93457 01038 85451 138
Neobežný majetok 2 220 7112 082 6512 011 9001 713 0741 575 310
Obežný majetok 278 456196 11046 630158 62134 897
Odpisy 106 51394 81174 21052 99039 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 106 51394 81174 21052 99039 294
Osobné náklady 165 869133 780119 635133 098106 793
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 244 410167 97947 356241 11764 346
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1 3371 390330,37221,91169,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,80-6,10-24,97-7,41-32,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,60300,29732,550,24322,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,60300,29732,550,24322,29
Služby 63 27852 40558 08038 85451 138
Stupeň prevádzkovej páky 1,06-2,77-0,34982,47-0,8145
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000065 0840,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 206,50140,00135,00693,60172,50
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 206,50140,00135,00693,60172,50
Tržby za vlastné výkony a tovar 893,70503,40511,401 253412,90
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 503,40511,401 253412,90528,48
Účtovný cash flow 276 081194 63644 600153 92029 301
Úročený dlh 0,00000,000065 0840,00000,0000
Vlastné imanie 1 324 7581 186 8611 113 6941 140 547952 419
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 499 6302 279 4832 058 9791 872 0031 610 671
Všetky záväzky 147 37149 940120 53258 647147 240
Výsledok hospodárenia 137 89673 168-26 853188 12825 052
Výsledok hospodárenia po zdanení 137 89673 168-26 853188 12825 052
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 73 168-26 853188 12825 052-39 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 137 89673 168-26 853188 12825 052
Zásoby 0,0000159,6045,60410,402 227
Záväzky súčet 147 37149 940120 53258 647147 240
Zisk pred zdanením 137 89773 170-26 847188 12825 053
Zmena Celkovej tržby 1,780,98440,40813,040,7813
Zmena EBIT 1,88-2,72-0,14277,51-0,6364
Účtovné závierky