IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 183 2532 008 7432 591 8233 083 7214 398 090
Bankové úvery 68 0540,00006 92015 26023 600
Bežná likvidita III. stupeň 0,57350,14610,15760,09150,3422
Bežné bankové úvery 68 0540,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 2835 5102 0472 2071 704
Časové rozlíšenie pasív 272 921463 998701 809918 1451 276 598
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22640,1011-0,0063-0,51400,4515
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95200,66770,76069,2113,20
Celkové tržby 776 372907 123780 032752 9641 064 513
Celkový dlh 931 681618 445816 5161 953 4262 901 643
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -200 836-47 366-134 101-119 001748 381
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2288-0,2124-0,1822-0,6011-0,2102
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 268 89047 366141 021134 26125 219
Čistý cash flow 221 524-93 6556 760109 042-99 254
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -175 668-189 902-134 244-443 327-219 544
Čistý zisk -177 649-192 698-142 132-452 579-223 726
Čistý zisk v minulom roku -192 698-142 132-452 579-223 726-1 679
Cudzie zdroje -978 651-926 300-1 073 498-212 150-219 849
Daň z príjmov 0,00000,00002 8812 8802 876
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8812 8802 8762 882
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8812 8802 876
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00006 92015 26023 600
Dlhodobý dlh 0,00000,00006 92015 26023 600
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 194,2113,1420,6369,26844,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 188,869,8217,9363,4522,74
Doba obratu aktív 1 6531 1731 7003 1732 782
Doba obratu pohľadávok 194,2113,1420,6369,26844,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 543,05355,08507,361 9891 320
EBIT v minulom roku -189 902-134 244-443 327-219 54430 929
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -175 668-189 902-134 244-443 327-219 544
EBITDA 716 258990 494983 3361 228 6211 453 655
EBITDA marža 0,92261,091,261,631,37
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 716 258990 494983 3361 228 6211 453 655
Finančná páka 2,232,172,4114,5420,01
Finančné účty 268 89047 366141 021134 26125 219
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 916 791989 680982 2981 275 7511 577 017
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32850,30270,29840,62680,4746
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000750 000
Krátkodobé pohľadávky 256 46822 50931 45167 3041 335 265
Krátkodobé záväzky 717 132608 136773 3241 932 8052 087 367
Krytie dlhovej služby 2,612,121,391,331,14
Materiál 2 6141 741700,00842,000,0000
Nákladové úroky 1 9812 7965 0076 3721 306
Nákladové úroky v minulom roku 2 7965 0076 3721 30629 726
Náklady na predaný tovar 323 264349 786254 026241 467321 664
Neobežný majetok 1 576 4481 852 0972 359 3042 822 8572 990 202
Obežný majetok 602 522151 136230 472258 6571 406 184
Obrat obežného majetku 0,80004,142,411,370,4104
Odpisy 985 0781 179 5981 116 6801 673 4361 707 898
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 492 539589 799558 340836 718853 949
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 492 539589 799558 340836 718853 949
Osobné náklady 95 66997 88386 31873 10054 093
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 661906,001 0381 2021 638
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000092,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 26112 9037 5395 96713 749
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 807 429986 900974 5481 220 8571 484 172
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1697-0,2080-0,1316-1,99-0,2252
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1472-0,2028-0,1202-1,90-0,2123
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60270,35550,28550,64550,2118
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,662,813,501,554,72
Pohľadávky z obchodného styku 249 40816 81727 32261 66235 949
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50060,07030,11830,07150,3311
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,429,89-158,80-1,952,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 111,82-33,501,3517,11-76,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42670,30790,31500,63350,6598
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95200,66770,76069,2113,20
Pridaná hodnota 158 744275 331302 314113 240255 395
Primárna platobná neschopnosť 0,03710,76730,27590,09680,3825
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1815-0,2080-0,1324-2,13-1,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,300,62440,83041,592,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,300,62440,83041,592,00
Služby 91 400127 37597 035113 011159 550
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 183 2532 008 7432 591 8233 083 7214 398 090
Spotreba materiálu… 226 894244 631158 041139 006174 614
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 68 0540,00006 92015 260773 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 584 605625 117556 340378 873639 559
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 102 5970,00000,000024 16662 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 482 008625 117556 340354 707577 059
Účtovný cash flow 221 524-93 6556 760109 042-99 254
Úročený dlh 68 0540,00006 92015 260773 600
Úrokové krytie -88,68-67,92-26,81-69,57-168,10
Vlastné imanie 978 651926 3001 073 498212 150219 849
Všetky záväzky 931 681618 445816 5161 953 4262 901 643
Výnosy budúcich období krátkodobé 272 921463 998701 809918 1451 276 598
Výsledok hospodárenia -170 975-189 104-133 344-438 765-217 913
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -170 975-189 104-133 344-438 765-217 913
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -177 649-192 698-142 132-452 579-223 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -192 698-142 132-452 579-223 726-1 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -177 649-192 698-139 251-449 699-220 850
Zásoby 77 16481 26158 00057 09245 700
Záväzky 931 681618 445816 5161 953 4262 901 643
Záväzky z obchodného styku 9 26112 9037 5395 96713 749
Zisk pred zdanením -177 649-192 698-139 251-449 699-220 850
Zmena EBIT 0,92501,410,30282,02-7,10
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -4 97022 2201 05010 55012 500
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4 97022 2201 05010 55012 500
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 7520,00000,000018 11626 170