KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 18 723 60319 859 86320 965 28622 165 18224 525 870
Aktivácia 333 2150,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 3 990 5674 169 4251 579 4491 916 0144 919 222
Bežné bankové úvery 885 170637 584563 684629 5054 154 811
Časové rozlíšenie aktív 298 224284 003497 042466 538957 482
Časové rozlíšenie pasív 12 962 81013 920 39213 146 55914 013 48714 875 311
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,515,5417,75-48,426,50
Celkové tržby 5 677 0575 371 5765 227 1165 035 0294 619 889
Celkový dlh 4 876 0305 031 6547 401 8078 323 5848 363 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 972 1494 035 5321 502 3371 841 6844 893 651
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 418133 89377 11274 33025 571
Čistý cash flow -115 47556 7812 78248 759-6 553
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 26896 076287 085-205 744169 238
Čistý zisk 9 13921 778102 959-307 49014 855
Čistý zisk v minulom roku 21 778102 959-307 49014 8553 541
Cudzie zdroje -884 763-907 817-416 920171 889-1 287 308
Daň z príjmov -3 0182 12338 275-7 27736 648
Daň z príjmov v minulom roku 2 12338 275-7 27736 64834 311
Daň z príjmov z bežnej činnosti -3 0182 12338 275-7 27736 648
Dlhodobé bankové úvery 3 105 3973 531 8411 015 7651 286 509764 411
Dlhodobé pohľadávky 173 8620,00000,000011 0985 490
Dlhodobý dlh 3 105 3973 531 8411 015 7651 286 509764 411
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,8744,5644,0246,76123,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,8243,4744,0246,2554,11
Doba obratu aktív 1 6101 6601 7631 9582 119
Doba obratu pohľadávok 44,8244,5644,0247,75124,12
Doba obratu zásob 0,0000193,280,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 2270,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,7360,20236,65282,54133,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 3000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 96 076287 085-205 744169 238108 998
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 26896 076287 085-205 744169 238
EBITDA 2 731 3622 708 8042 839 7632 614 6551 515 274
EBITDA marža 0,48110,50430,54330,51930,3280
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 731 3622 708 8042 839 7632 614 6551 515 274
Efektívna daňová sadzba -0,49310,08880,27100,02310,7116
Finančná páka 21,1621,8850,29-128,9519,05
Finančné účty 18 418133 89377 11274 33025 571
Hrubá marža 0,40130,41970,45330,47220,5010
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 810 1402 705 5882 860 0512 632 8331 630 426
Krátkodobé pohľadávky 347 400533 222523 421529 2651 431 115
Krátkodobé záväzky 496 976720 3792 813 8523 197 7041 542 429
Materiál 66 71862 52469 05986 703105 146
Nákladové úroky 33 14772 175145 851109 023117 735
Nákladové úroky v minulom roku 72 175145 851109 023117 73571 146
Náklady na predaný tovar 1 966 7922 113 1021 970 7751 753 1501 910 204
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000118 0710,00000,00000,0000
Neobežný majetok 17 818 98118 846 22119 798 65220 997 24822 001 066
Obežný majetok 606 398729 639669 592701 3961 567 322
Obrat obežného majetku 7,005,996,485,892,70
Obrat zásob 0,00001,890,00000,00000,0000
Odpisy 2 663 4462 609 0382 556 5322 810 4241 340 228
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 331 7231 304 5191 278 2661 405 212670 114
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 331 7231 304 5191 278 2661 405 212670 114
Osobné náklady 1 841 4601 745 2231 536 6571 639 4571 663 758
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4424 0767 6869 85023 366
Ostatné záväzky z obchodného styku 203 281420 002477 379907 579837 924
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 672 5852 630 8162 659 4912 502 9341 355 083
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80830,77410,64860,68950,7189
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000019,090,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,291,541,451,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50570,51770,57880,53430,7704
Pohľadávky z obchodného styku 346 869520 131523 408523 489626 280
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,66-15,99-149,863,53196,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,480,78670,01910,4472-0,0557
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,515,5417,75-48,426,50
Pridaná hodnota 2 278 2412 254 3952 369 2332 377 7752 314 341
Primárna platobná neschopnosť 0,58600,80850,91441,751,34
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01030,02400,24701,790,0115
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,791,862,613,185,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,791,862,613,185,52
Služby 1 305 9551 059 6011 073 832955 2891 105 752
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 723 60319 859 86320 965 28622 165 18224 525 870
Spotreba materiálu… 994 052935 430896 943797 861804 452
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 990 5674 169 4251 579 4491 916 0144 919 222
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 333 2150,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 285 1434 367 9274 353 9954 144 9394 293 804
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 40 110430,0013 98714 01469 259
Tržby z predaja tovaru 0,0000118 0710,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 245 0334 249 4264 340 0084 130 9254 224 545
Účtovný cash flow -115 47556 7812 78248 759-6 553
Úročený dlh 3 990 5674 169 4251 579 4491 916 0144 919 222
Úrokové krytie 1,181,331,97-1,891,44
Vlastné imanie 884 763907 817416 920-171 8891 287 308
Všetky záväzky 4 876 0305 031 6547 401 8078 323 5848 363 251
Výnosy budúcich období dlhodobé 12 005 22812 963 45512 279 63013 138 08114 153 662
Výnosy budúcich období krátkodobé 957 582956 937866 929875 406721 649
Výsledok hospodárenia 40 710100 152294 759-195 874192 602
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 710100 152294 759-195 874192 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 13921 778102 959-307 49014 855
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 778102 959-307 49014 8553 541
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 12123 901141 234-314 76751 503
Zásoby 66 71862 52469 05986 703105 146
Záväzky 4 876 0305 031 6547 401 8078 323 5848 363 251
Záväzky z obchodného styku 203 281420 535478 606916 433838 524
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000533,001 2278 854600,00
Zisk pred zdanením 6 12123 901141 234-314 76751 503
Zmena EBIT 0,40870,3347-1,40-1,221,55
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 67 31644,002 45914 11951 703
Účtovné závierky