SLOV - CONSULTING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 98743 49844 67341 68544 387
Bankové úvery -2 3330,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery -2 3330,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,70390,47430,55120,45100,5238
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,38-1,38-1,41-1,40-1,42
Celkové tržby 26 93427 00933 46929 30845 637
Celkový dlh 160 970157 974154 447147 003150 275
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 152 094147 083136 054126 155118 096
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 6383 4816 5116 46911 061
Čistý cash flow 3 6383 4816 5116 46911 061
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 583-3 382-3 4571 5304 336
Čistý zisk -2 506-4 703-4 456570,003 376
Čistý zisk v minulom roku -4 703-4 456570,003 376-1 062
Cudzie zdroje 116 983114 476109 774105 318105 888
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,9484,3555,4169,9929,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,7082,1753,2367,7628,30
Doba obratu aktív 600,69587,83556,51519,14355,00
Doba obratu pohľadávok 58,9484,3555,4169,9929,31
Doba obratu zásob 21,3617,3616,7325,6625,54
Doba splácania záväzkov 245,33305,55554,95667,92875,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,5799,19147,15178,63168,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 243,38286,95522,67557,93811,21
EBIT v minulom roku -3 382-3 4571 5304 336-102,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 583-3 382-3 4571 5304 336
EBITDA -3 623-3 227-3 278-1 5917 200
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 623-3 227-3 278-1 5917 200
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,27460,62750,2214
Finančné účty 3 6383 4816 5116 46911 061
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,662,632,462,532,39
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,66-2,63-2,46-2,53-2,39
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 377-3 382-3 2781 5307 200
Krátkodobé finančné výpomoci 158 065150 564142 565132 624129 157
Krátkodobé pohľadávky 4 3166 2424 4485 6203 665
Krátkodobé záväzky 5 1687 34011 81214 34321 118
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 1276 89311 12511 98119 569
Krytie dlhovej služby 3,36-2,44-84,050,00000,0000
Nákladové úroky -1 0771 32139,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 32139,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 27 10427 71028 03023 14535 234
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 6898 7687 7697 8388 805
Neobežný majetok 35 58333 35833 35829 04529 045
Obežný majetok 8 40410 14011 31512 64015 342
Obrat aktív 0,60760,62090,65590,70311,03
Obrat neobežného majetku 0,75110,80970,87841,011,57
Obrat obežného majetku 3,182,662,592,322,97
Obrat zásob 17,0921,0321,8214,2314,29
Odpisy 0,00000,0000187,000,00002 864
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000187,000,00002 864
Osobné náklady 169,00-224,007 6346 99571,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 166,00155,000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00003 1210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 506-4 703-4 269570,006 240
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,44950,31956,011,130,0068
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,0489-0,08000,16350,78631,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,223,130,16640,8811146,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,223,130,16240,88113,54
Pohľadávky z obchodného styku 4 1526 0804 2735 4413 539
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 32,1632,8916,8616,289,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,382,64166,950,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 3,543,463,193,182,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,663,633,463,533,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,38-1,38-1,41-1,40-1,42
Pridaná hodnota -376,00-701,001 2706 16310 403
Primárna platobná neschopnosť 1,231,132,602,205,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -44,43-48,95-47,12-92,4020,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -44,43-48,95-47,12-92,4020,87
Služby 8 8147 7566 5046 87115 510
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 98743 49844 67341 68544 387
Spotreba materiálu… 10 60111 18613 7578 43610 919
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 155 732150 564142 565132 624129 157
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 93427 00929 30029 30845 637
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 206,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 17 4355 6915 8636 1504 615
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 29321 31823 43723 15841 022
Účtovný cash flow 3 6383 4816 5116 46911 061
Úročený dlh 155 732150 564142 565132 624129 157
Úrokové krytie 3,33-2,56-88,640,00000,0000
Vlastné imanie -116 983-114 476-109 774-105 318-105 888
Všetky záväzky 160 970157 974154 447147 003150 275
Výsledok hospodárenia -3 417-3 227-3 465-1 5914 336
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 417-3 227-3 465-1 5914 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 506-4 703-4 456570,003 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 703-4 456570,003 376-1 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 506-4 703-3 4961 5304 336
Zásoby 450,00417,00356,00551,00616,00
Záväzky 160 970157 974154 447147 003150 275
Záväzky z obchodného styku 5 1276 89311 12511 98119 569
Zisk pred zdanením -2 506-4 703-3 4961 5304 336
Zmena EBIT 1,060,9783-2,260,3529-42,51