ARMALES, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 465 643490 859551 118630 3480,0000
Aktivácia 4 2904 6253 6933 2170,0000
Bankové úvery 162 504162 452167 5760,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,56560,65230,49840,92930,0000
Bežné bankové úvery -244,00-296,001 8710,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 744,001 0093 43616 2530,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20550,00770,8999-0,60010,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0137-0,0027-0,33340,62270,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 30,064,904,491,430,0000
Celkové tržby 327 003413 138346 1030,00000,0000
Celkový dlh 450 649407 631450 753370 7850,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 159 762156 629161 113-155 7710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7425 8236 463155 7710,0000
Čistý cash flow -3 081-640,00-90 315155 7710,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -67 128-13 513-143 2325 2290,0000
Čistý zisk -68 234-17 137-162 532-1 6570,0000
Čistý zisk v minulom roku -17 137-162 5322 044-24 4060,0000
Cudzie zdroje -14 994-83 228-100 365-259 5630,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,003 3270,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 162 748162 748165 7050,00000,0000
Dlhodobý dlh 162 748162 748165 7050,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 133,10148,32129,7541,590,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,0859,6242,8621,900,0000
Doba obratu aktív 535,64519,32599,74507,420,0000
Doba obratu pohľadávok 133,10148,32129,7541,590,0000
Doba obratu zásob 87,1242,7557,3859,800,0000
Doba splácania záväzkov 2 5822 0142 276289,860,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 258,07246,83294,80201,360,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3231 7441 6740,00000,0000
EBIT v minulom roku -13 513-143 23213 970-16 6220,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -67 128-13 513-143 2325 2290,0000
EBITDA -64 96492 864-40 40843 0300,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -64 96492 864-40 40843 0300,0000
Finančná páka 31,065,905,492,430,0000
Finančné účty 2 7425 8236 463155 7710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -67 088134 532-28 14940 1510,0000
Krátkodobé pohľadávky 115 708140 194119 23351 6700,0000
Krátkodobé záväzky 224 350233 300270 900250 1470,0000
Krytie dlhovej služby -444,9634,86-2,206,250,0000
Materiál 3 2712 3153 4312 3290,0000
Nákladové úroky 146,002 66418 3406 8860,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 66418 3408 5997 7840,0000
Náklady na predaný tovar 207 256210 630276 086311 7760,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 71342 28843 44753 5580,0000
Neobežný majetok 338 880338 880415 156397 8800,0000
Obežný majetok 126 019150 970132 526216 2150,0000
Obrat aktív 0,68140,70280,60860,71930,0000
Obrat neobežného majetku 0,93631,020,80791,140,0000
Obrat obežného majetku 2,522,292,532,100,0000
Obrat zásob 4,198,546,366,100,0000
Odpisy 0,0000101 348101 17433 4900,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000050 67450 58733 4900,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000050 67450 5870,00000,0000
Osobné náklady 126 396125 698116 4160,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1241 6112 0042 8960,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 113263,0017,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 201 791202 028199 2930,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -68 23484 211-61 35831 8330,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3844-0,0698-0,6066-0,00640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2782-0,0525-0,51110,01380,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,150,93551,960,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,473,181,370,44970,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87071,070,50960,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87070,59180,27264,230,0000
Pohľadávky z obchodného styku 35 71556 35039 38927 2050,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53190,63100,47340,89430,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,87130,041,11-1,670,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,10-0,2402-4,9222,620,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96780,83040,81790,58820,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 30,064,904,491,430,0000
Pridaná hodnota 110 048134 36759 324141 6480,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,653,595,060,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,55-0,2059-1,62-0,00640,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01220,02500,02370,62270,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,944,39-11,168,620,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,944,39-11,168,620,0000
Služby 63 27532 58792 655113 8800,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 465 643490 859551 118630 3480,0000
Spotreba materiálu… 116 558140 380143 677147 5550,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 162 504162 452167 5760,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 317 304366 080342 410453 4240,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000021 0837 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 50 93664 40475 85094 6460,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 266 368280 593259 560358 7780,0000
Účtovný cash flow -3 081-640,00-90 315155 7710,0000
Úročený dlh 162 504162 452167 5760,00000,0000
Úrokové krytie -459,78-5,07-7,810,75940,0000
Vlastné imanie 14 99483 228100 365259 5630,0000
Všetky záväzky 450 649407 631450 753370 7850,0000
Výsledok hospodárenia -64 964-13 004-141 5259 5400,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -64 964-13 004-141 5259 5400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68 234-17 137-162 532-1 6570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 137-162 5322 044-24 4060,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -67 274-16 177-161 5722 1890,0000
Zásoby 7 5694 9536 8308 7740,0000
Záväzky 450 649407 631450 753370 7850,0000
Záväzky z obchodného styku 201 791202 028199 2930,00000,0000
Zisk pred zdanením -67 274-16 177-161 5722 1890,0000
Zmena EBIT 4,970,0943-10,25-0,31460,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000025 6036 9430,00000,0000