LOKAST Opina, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 9 8330,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 3 1940,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -374,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 374,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 374,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 6390,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 9750,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,480,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 374,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,67520,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67520,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 8330,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,750,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 8330,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 374,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 6390,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 3 1940,00000,00000,00000,0000
Zásoby 3 4840,00000,00000,00000,0000
Záväzky 3 1940,00000,00000,00000,0000