TV Poprad, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 36 48154 95854 29354 56230 559
Časové rozlíšenie aktív 1 3711 4771 1131 146736,00
Časové rozlíšenie pasív 28 34845 66430 17827 19222 422
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,65-1,20-1,86-2,18-1,52
Celkové tržby 278 576251 126239 622217 109190 355
Celkový dlh 20 71054 63752 22850 59823 818
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -683,00-2 203-1 939-987,00-1 403
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 683,002 2031 939987,001 403
Čistý cash flow -1 520264,00952,00-416,00409,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 090-17 230-3 925-6 58711 580
Čistý zisk 32 766-17 230-4 885-7 54710 620
Čistý zisk v minulom roku -17 230-4 885-7 54710 620-10 036
Cudzie zdroje 12 57745 34328 11323 22815 681
Daň z príjmov 4 3240,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 3240,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,21117,71163,06195,1374,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,0542,43152,67174,0168,71
Doba obratu aktív 1 0901 249471,29423,83388,11
Doba obratu pohľadávok 148,21117,71163,06195,1374,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 517,181 158407,78381,28257,85
EBIT v minulom roku -17 230-3 925-6 58711 580-9 076
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 090-17 230-3 925-6 58711 580
EBITDA 70 47813 06420 29713 76143 807
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 70 47813 06420 29713 76143 807
Finančná páka -2,90-1,21-1,93-2,35-1,95
Finančné účty 683,002 2031 939987,001 403
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,34480,82500,51780,42570,5131
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3448-0,8250-0,5178-0,4257-0,5131
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 70 35612 97820 23813 69645 245
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47440,92670,86520,89960,6644
Krátkodobé pohľadávky 4 9595 17918 78425 1215 888
Krátkodobé záväzky 17 30550 93046 97649 08520 302
Krytie dlhovej služby 2,490,28610,67260,50611,95
Materiál 50,0048,0050,0049,0021,00
Náklady na predaný tovar 35 22448 83954 16550 88823 951
Neobežný majetok 29 41846 05132 40727 25922 511
Obežný majetok 5 6927 43020 77326 1577 312
Obrat aktív 0,33480,29220,77450,86120,9404
Obrat neobežného majetku 0,41520,34871,301,721,28
Obrat obežného majetku 2,152,162,021,803,93
Odpisy 33 26630 20824 16420 28432 916
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 63315 10412 08210 14216 458
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 63315 10412 08210 14216 458
Osobné náklady 187 701202 651175 341161 069133 564
Ostatné náklady na finančnú činnosť 122,0086,0059,0065,0062,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 96516 29625 64122 6132 417
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 03212 97819 27912 73743 536
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,610,38000,17380,3249-0,6773
Podiel EBIT k aktívam 1,02-0,3135-0,0723-0,12070,3789
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 4,56-1,85-0,1628-0,24071,42
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,040,41380,17170,3033-0,9519
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -8,16-6,18-14,47-41,3127,90
Pohľadávky z obchodného styku 4 2511 86717 58822 4025 410
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,27171,7529,53-55,8438,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56770,99420,96200,92730,7794
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,65-1,20-1,86-2,18-1,52
Pridaná hodnota -23 011-32 780-12 117-3 8994 788
Primárna platobná neschopnosť 0,54698,731,481,010,6203
Rentabilita aktív, ROA 0,8982-0,3135-0,0900-0,13830,3475
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,610,38000,17380,3249-0,6773
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29394,182,573,680,5437
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29394,182,573,680,5437
Služby 32 25034 95740 05039 17317 741
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 48154 95854 29354 56230 559
Spotreba materiálu… 2 97413 88214 11511 7156 210
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 21316 05942 04846 98929 489
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000750,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 21316 05942 04846 98928 739
Účtovný cash flow -1 520264,00952,00-416,00409,00
Vlastné imanie -12 577-45 343-28 113-23 228-15 681
Všetky záväzky 20 71054 63752 22850 59823 818
Výnosy budúcich období dlhodobé 28 34845 66430 17827 19222 422
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,610,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 37 212-17 144-3 867-6 52311 641
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 212-17 144-3 867-6 52311 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 766-17 230-4 885-7 54710 620
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 230-4 885-7 54710 620-10 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 090-17 230-3 925-6 58711 580
Zásoby 50,0048,0050,0049,0021,00
Záväzky 20 71054 63752 22850 59823 818
Záväzky z obchodného styku 2 32516 29626 03122 6133 356
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 360,000,0000390,000,0000939,00
Zisk pred zdanením 37 090-17 230-3 925-6 58711 580
Zmena EBIT -2,154,390,5959-0,5688-1,28
Účtovné závierky