INFODENT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 6451 9035 6186 3936 746
Bežná likvidita III. stupeň 0,25360,14970,42810,48350,5706
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35080,65700,09430,35411,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,34-1,18-1,75-1,94-2,33
Celkové tržby 15 20521 34418 19522 44824 854
Celkový dlh 18 31512 71513 12213 22211 822
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 8017 8709 4778 5767 623
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9901 921314,001 2152 168
Čistý cash flow 2 9901 921314,001 2152 168
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 858-1 388-675,00-1 753-41,00
Čistý zisk -2 858-3 308-675,00-1 753-41,00
Čistý zisk v minulom roku -3 308-675,00-1 753-41,00-91,00
Cudzie zdroje 13 67010 8127 5046 8295 076
Daň z príjmov 0,00001 9200,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 9200,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 9200,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,73-0,3078106,4084,1967,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,73-0,307876,9968,2760,18
Doba obratu aktív 111,5032,54112,70103,9599,07
Doba obratu pohľadávok 39,73-0,3078106,4084,1967,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 204,6250,0066,8255,7929,83
EBIT v minulom roku -1 388-675,00-1 753-41,00126,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 858-1 388-675,00-1 753-41,00
EBITDA -2 752-1 286-563,00-1 607101,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 752-1 286-563,00-1 607101,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,380,00000,00000,0000
Finančná páka -0,3398-0,1760-0,7487-0,9362-1,33
Finančné účty 2 9901 921314,001 2152 168
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,945,681,341,070,7524
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,94-5,68-1,34-1,07-0,7524
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 858-1 388-675,00-1 753-41,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,841,540,59290,53670,3011
Krátkodobé finančné výpomoci 9 7919 7919 7919 7919 791
Krátkodobé pohľadávky 1 655-18,005 3045 1784 578
Krátkodobé záväzky 8 5242 9243 3313 4312 031
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 7352 9243 3313 4312 031
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000217,00
Náklady na predaný tovar 17 90922 51818 70423 99524 678
Obežný majetok 4 6451 9035 6186 3936 746
Obrat aktív 3,2711,223,243,513,68
Obrat obežného majetku 3,2711,223,243,513,68
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,00102,00112,00146,00142,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 858-3 308-675,00-1 753-41,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73683,24-0,2951-0,5918-0,0087
Podiel EBIT k aktívam -0,6153-0,7294-0,1202-0,2742-0,0061
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6153-0,7294-0,1202-0,2742-0,0061
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,73681,36-0,2951-0,5918-0,0087
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64371,010,05590,19010,3214
Pohľadávky z obchodného styku 1 655-18,003 8384 1994 098
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25360,14970,42810,48350,5706
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,575,6323,905,622,34
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,115,151,741,531,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,946,682,342,071,75
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,34-1,18-1,75-1,94-2,33
Pridaná hodnota -2 704-1 174-509,00-1 547176,00
Primárna platobná neschopnosť 1,65-162,440,86790,81710,4956
Rentabilita aktív, ROA -0,6153-1,74-0,1202-0,2742-0,0061
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,66-9,89-23,31-8,23117,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,66-9,89-23,31-8,23117,05
Služby 17 22421 68917 33820 34922 589
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 6451 9035 6186 3936 746
Spotreba materiálu… 685,00829,001 3663 6462 089
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 7919 7919 7919 7919 791
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 20521 34418 19522 44824 854
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 20521 34418 19522 44824 854
Účtovný cash flow 2 9901 921314,001 2152 168
Úročený dlh 9 7919 7919 7919 7919 791
Vlastné imanie -13 670-10 812-7 504-6 829-5 076
Všetky záväzky 18 31512 71513 12213 22211 822
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,73680,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 752-1 286-563,00-1 607101,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 752-1 286-563,00-1 607101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 858-3 308-675,00-1 753-41,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 308-675,00-1 753-41,00-91,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 858-1 388-675,00-1 753-41,00
Záväzky 18 31512 71513 12213 22211 822
Záväzky z obchodného styku 2 7352 9243 3313 4312 031
Zisk pred zdanením -2 858-1 388-675,00-1 753-41,00
Zmena EBIT 2,062,060,385142,76-0,3254