HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 225 3955 093 1405 913 0126 877 9257 786 375
Aktivácia 0,00000,00000,0000443,0014 225
Bankové úvery 590 0011 250 0011 910 0012 647 2563 492 673
Bežné bankové úvery 590 0011 250 001660 000737 255845 416
Časové rozlíšenie aktív 1 9812 3193 1563 3583 546
Časové rozlíšenie pasív 0,000019 944268 427249 214346 477
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01200,1523-0,03872,38-0,0749
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,477,458,21126,2511,62
Celkové tržby 1 939 4741 799 4602 352 3192 520 9471 848 122
Celkový dlh 3 821 9314 472 8425 031 9466 576 6216 850 247
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 584 6041 249 4591 818 0002 578 9433 300 244
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 397542,0092 00168 313192 429
Čistý cash flow 4 855-91 45923 688-124 11644 189
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -128 71642 709-498 827-400 874-744 895
Čistý zisk -196 891-12 285-632 253-537 561-848 461
Čistý zisk v minulom roku -12 285-632 253-537 561-848 461-491 568
Cudzie zdroje -403 464-600 354-612 639-52 090-589 651
Daň z príjmov 1 437-31 38328 24619 188-18 529
Daň z príjmov v minulom roku -31 38328 24619 188-18 529-97 964
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 437-31 38328 24619 188-18 529
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00001 250 0011 910 0012 647 257
Dlhodobé pohľadávky 498,00780,00780,00780,0035 580
Dlhodobý dlh 0,00000,00001 250 0011 910 0012 647 257
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,1385,0055,1694,55104,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,8084,8255,0594,04104,34
Doba obratu aktív 837,901 269936,421 0631 589
Doba obratu pohľadávok 31,2385,1955,2894,67111,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 629,40785,61479,12595,54632,49
EBIT v minulom roku 42 709-498 827-400 874-744 895-458 581
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -128 71642 709-498 827-400 874-744 895
EBITDA 1 005 769899 546666 875920 520478 012
EBITDA marža 0,51860,49990,28350,36510,2586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 005 769899 546666 875920 520478 012
Efektívna daňová sadzba -0,00740,7187-0,0468-0,03700,0214
Finančná páka 10,478,489,65132,0413,21
Finančné účty 5 397542,0092 00168 313192 429
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 103 552951 499760 142980 905564 488
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75120,61900,51160,56010,3980
Krátkodobé pohľadávky 156 981341 103348 307611 579511 992
Krátkodobé záväzky 3 173 9423 152 6643 025 3623 852 2543 098 915
Krytie dlhovej služby 15,078,461,782,511,02
Materiál 32 94377 316121 656223 757251 012
Nákladové úroky 66 73886 377105 180117 499122 095
Nákladové úroky v minulom roku 86 377105 180117 499122 095130 951
Náklady na predaný tovar 1 134 356947 8621 748 9711 673 2681 456 077
Neobežný majetok 4 027 5954 651 1364 968 1675 597 8796 292 268
Obežný majetok 195 819439 685941 6891 276 6881 490 561
Obrat obežného majetku 9,403,332,451,851,20
Odpisy 1 208 4401 226 7561 259 4241 260 5841 267 134
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 604 220613 378629 712630 292633 567
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 604 220613 378629 712630 292633 567
Osobné náklady 320 670490 823481 738491 469451 580
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5173 8451 3751 2734 156
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 868 3721 853 8721 801 4282 617 8562 352 810
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 011 5491 214 471627 171723 023418 673
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45400,94960,86670,71461,36
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,201,051,151,400,7358
Pohľadávky z obchodného styku 145 255340 374347 594608 305511 211
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -83,106,56-25,860,4197-13,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0727-1,060,2252-1,060,3619
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90450,87820,85100,95620,8798
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,477,458,21126,2511,62
Pridaná hodnota 706 279516 887555 813687 742332 256
Primárna platobná neschopnosť 12,865,455,184,304,60
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4880-0,0205-1,03-10,32-1,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,804,977,557,1414,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,804,977,557,1414,33
Služby 176 595212 687409 321458 045359 386
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 225 3955 093 1405 913 0126 877 9257 786 375
Spotreba materiálu… 957 761735 1751 339 6501 215 6661 110 916
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 590 0011 250 0011 910 0012 647 2563 492 673
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 946 9512 198 3182 691 1052 682 3391 988 649
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 55 666705 670339 000290 500155 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50 65027 89947 32130 82945 316
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 840 6351 464 7492 304 7842 361 0101 788 333
Účtovný cash flow 4 855-91 45923 688-124 11644 189
Úročený dlh 590 0011 250 0011 910 0012 647 2563 492 673
Úrokové krytie -1,930,4944-4,74-3,41-6,10
Vlastné imanie 403 464600 354612 63952 090589 651
Všetky záväzky 3 821 9314 472 8425 031 9466 576 6216 850 247
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000019 944268 427249 162345 730
Výsledok hospodárenia -172 520-305 618-561 299-327 077-764 352
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -172 520-305 618-561 299-327 077-764 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -196 891-12 285-632 253-537 561-848 461
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 285-632 253-537 561-848 461-491 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -195 454-43 668-604 007-518 373-866 990
Zásoby 32 94377 316150 656279 692251 062
Záväzky 3 821 9314 472 8425 031 9466 576 6216 850 247
Záväzky z obchodného styku 1 868 3721 853 8721 801 4282 617 8562 352 810
Zisk pred zdanením -195 454-43 668-604 007-518 373-866 990
Zmena EBIT -3,01-0,08561,240,53821,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20 4996 30716 07117 84220 546
Účtovné závierky