Hotel HVIEZDA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 980 1484 763 0794 879 5205 020 2473 809 296
Aktivácia 18 03414 1028 6608 5398 346
Bankové úvery 351 052454 230538 238645 477580 771
Bežné bankové úvery 183 822454 230164 548357 786580 771
Časové rozlíšenie aktív 415,0020 02711 6374 1733 869
Časové rozlíšenie pasív 864 563877 051893 856944 769399 102
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 32,7072,0720,6214,348,23
Celkové tržby 1 679 0511 731 6291 050 124939 8280,0000
Celkový dlh 3 993 4583 832 8443 801 2973 809 7503 040 632
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 343 408448 983535 272639 992577 168
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 6445 2472 9665 4853 603
Čistý cash flow 2 3972 281-2 519-1 5723 603
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 106 875-119 794-96 882-347 104-90 638
Čistý zisk 68 941-131 183-81 361-357 705-109 992
Čistý zisk v minulom roku -131 183-81 361-357 705-261 84539 869
Cudzie zdroje -122 127-53 184-184 367-265 728-369 562
Daň z príjmov 23 389-7 341-40 788-14 3580,0000
Daň z príjmov v minulom roku -7 341-40 788-14 35833 8520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 389-7 341-40 788-14 3580,0000
Dlhodobé bankové úvery 167 2300,0000373 690287 6910,0000
Dlhodobý dlh 167 2300,0000373 690287 6910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,0014,1936,6413,1726,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,378,5629,224,3520,38
Doba obratu aktív 1 1071 3251 9002 1251 559
Doba obratu pohľadávok 77,0014,1936,6413,1726,59
Doba obratu zásob 193,22128,4278,52121,8475,88
Doba splácania záväzkov 4 6523 2634 1474 363218,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 155,52128,83160,82180,32115,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 1382 0312 9762 7840,0000
EBIT v minulom roku -119 794-96 882-347 104-211 06070 218
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 106 875-119 794-96 882-347 104-90 638
EBITDA 277 96092 648316 50976 391111 462
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 277 96092 648316 50976 391111 462
Finančná páka 40,7889,5626,4718,8910,31
Finančné účty 7 6445 2472 9665 4853 603
Hrubá marža 0,58660,38470,44880,29810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 268 35985 744312 23270 089102 970
Krátkodobé pohľadávky 346 25851 01194 07631 11464 958
Krátkodobé záväzky 699 346463 014412 983426 023281 372
Materiál 5 5566 2783 4843 5309 173
Nákladové úroky 14 54518 73025 26724 95919 354
Nákladové úroky v minulom roku 18 73025 26724 95916 93330 349
Náklady na predaný tovar 656 508645 671465 947582 169462 087
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 87051 78736 35235 63968 591
Neobežný majetok 4 596 7854 668 5734 763 0214 967 5783 722 607
Obežný majetok 382 94874 479104 86248 49682 820
Obrat obežného majetku 4,2917,618,9417,7810,77
Obrat zásob 1,892,844,653,004,81
Odpisy 161 484205 538409 114417 192197 948
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 80 742102 769204 557208 596197 948
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 80 742102 769204 557208 5960,0000
Osobné náklady 750 759614 737411 228417 1890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 6016 9044 2776 3028 565
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000073,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 471 727288 118296 437271 8120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 230 42574 355327 75359 48787 956
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76230,92290,87251,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 17,9512,8612,977,860,9132
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,081,150,67160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,81210,57460,33582,17
Pohľadávky z obchodného styku 320 93230 76375 02410 27349 781
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -50,95-23,3273,19169,04-102,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80190,80470,77900,75890,7982
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 32,7072,0720,6214,348,23
Pridaná hodnota 984 880666 120471 339280 172429 615
Primárna platobná neschopnosť 1,479,373,9526,460,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5645-2,47-0,4413-1,35-0,2976
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,3741,3712,0149,8727,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,3741,3712,0149,8727,28
Služby 238 024244 520121 594207 824134 231
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 980 1484 763 0794 879 5205 020 2473 809 296
Spotreba materiálu… 381 648363 466316 661347 245267 611
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 351 052454 230538 238645 477580 771
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 641 3881 311 791937 286862 341891 702
Tržby z predaja tovaru 152 849117 03880 16274 023103 192
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 488 5391 194 753857 124788 318788 510
Účtovný cash flow 2 3972 281-2 519-1 5723 603
Úročený dlh 351 052454 230538 238645 477580 771
Úrokové krytie 7,35-6,40-3,83-13,91-4,68
Vlastné imanie 122 12753 184184 367265 728369 562
Všetky záväzky 3 993 4583 832 8443 801 2973 809 7503 040 632
Výnosy budúcich období dlhodobé 851 178862 782873 866892 779355 340
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 38514 26919 99051 96343 762
Výsledok hospodárenia 116 476-112 890-92 605-340 801-86 486
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 116 476-112 890-92 605-340 801-86 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 68 941-131 183-81 361-357 705-109 992
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -131 183-81 361-357 705-261 84539 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 92 330-138 524-122 149-372 063-114 330
Zásoby 29 04618 2217 82011 89714 259
Záväzky 3 993 4583 832 8443 801 2973 809 7503 040 632
Záväzky z obchodného styku 471 727288 118296 437271 8120,0000
Zisk pred zdanením 92 330-138 524-122 149-372 063-114 330
Zmena EBIT -0,89221,240,27911,64-1,29