MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 44 4820,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 29,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 173 4520,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,83150,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 95 6240,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 636 4660,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 111 0090,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5670,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6 1770,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 5970,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 6320,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 198 3390,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 765 4360,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,220,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,220,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 247,220,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 47,220,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 8360,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 199 9990,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 5970,00000,00000,00000,0000
EBITDA 3 2860,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 2860,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 5670,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 17,210,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -17,210,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5230,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 11,470,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 117 5760,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 4960,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 510 3530,00000,00000,00000,0000
Materiál 1 4100,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 5,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6600,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 47 9130,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 27 9800,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 16 4730,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,480,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,350,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,990,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 18 8090,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 763,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 344 8360,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 6320,00000,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,060,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94420,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94420,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 4960,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 123,920,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 2350,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,640,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 14,310,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,83150,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 17 7600,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 40,590,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 193,690,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 193,690,00000,00000,00000,0000
Služby 40 6740,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 4820,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 7 2390,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 117 5760,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 6730,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 6730,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 1770,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 117 5760,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 519,400,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -765 4360,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 636 4660,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 173 4520,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 2860,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 2860,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 198 3390,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 5920,00000,00000,00000,0000
Zásoby 1 4100,00000,00000,00000,0000
Záväzky 636 4660,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 344 8360,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 5920,00000,00000,00000,0000