MLYNY, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 116 260 74258 117 02261 521 16962 081 02764 646 004
Bankové úvery 74 354 99846 607 49250 061 90553 375 54556 615 926
Bežná likvidita III. stupeň 1,220,99271,951,942,32
Bežné bankové úvery 4 516 0003 601 2780,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 196 709971 090620 166155 906175 614
Časové rozlíšenie pasív 1 851 4301 809 1031 705 9901 624 6831 571 092
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,38-0,14640,7405-1,16-0,2642
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,457,2110,5024,6031,53
Celkové tržby 12 374 45911 446 87211 018 38810 382 50810 793 935
Celkový dlh 103 459 76949 448 43154 614 52058 095 16161 136 149
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 67 819 66042 411 34445 766 19249 903 74952 276 594
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,50940,15420,20290,06830,1325
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 535 3384 196 1484 295 7133 471 7964 339 332
Čistý cash flow 2 339 190-99 565823 917-867 536-237 729
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 404 2263 292 2404 148 9152 424 0213 483 984
Čistý zisk -6 303 2781 765 1282 235 300709 2461 430 419
Čistý zisk v minulom roku 1 765 1282 235 300709 2461 430 419839 645
Cudzie zdroje -10 949 543-6 859 488-5 200 659-2 361 183-1 938 763
Daň z príjmov -442 221470 267595 538172 926405 561
Daň z príjmov v minulom roku 470 267595 538172 926405 561238 211
Daň z príjmov z bežnej činnosti -442 221470 267595 538172 926405 561
Dlhodobé bankové úvery 69 838 99843 006 21450 061 90553 375 54556 615 926
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000425 127238 2400,0000
Dlhodobý dlh 69 838 99843 006 21450 061 90553 375 54556 615 926
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,8228,0419,9634,4043,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,0821,2919,9324,9442,14
Doba obratu aktív 3 4541 8552 0972 1862 328
Doba obratu pohľadávok 37,8228,0434,4542,7943,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,2621,7037,9226,3232,42
EBIT v minulom roku 3 292 2404 148 9152 424 0213 483 9842 832 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 404 2263 292 2404 148 9152 424 0213 483 984
EBITDA 19 039 19012 002 86811 758 4479 988 49510 934 427
EBITDA marža 1,541,051,070,96211,01
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 039 19012 002 86811 758 4479 988 49510 934 427
Finančná páka 10,628,4711,8326,2933,34
Finančné účty 6 535 3384 196 1484 295 7133 471 7964 339 332
Hrubá marža 0,68390,76050,74290,64520,7148
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 954 60612 001 39011 222 1829 455 87011 704 721
Krátkodobé pohľadávky 1 273 170878 662585 491977 0551 216 719
Krátkodobé záväzky 984 810679 8591 112 576747 541899 965
Krytie dlhovej služby 3,074,193,893,153,40
Nákladové úroky 4 341 2731 056 8451 318 0771 541 8491 648 004
Nákladové úroky v minulom roku 1 056 8451 318 0771 541 8491 648 0041 754 694
Náklady na predaný tovar 3 822 3082 731 2972 523 1953 666 7172 418 639
Neobežný majetok 107 255 52552 071 12255 594 67257 238 03058 914 339
Obežný majetok 7 808 5085 074 8105 306 3314 687 0915 556 051
Obrat obežného majetku 1,572,252,022,211,82
Odpisy 21 358 8327 297 9887 260 1507 227 9227 008 240
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 679 4163 648 9943 630 0753 613 9613 504 120
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 679 4163 648 9943 630 0753 613 9613 504 120
Osobné náklady 49 460243 439250 427224 564208 041
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84 5849 054536 273535 607495 082
Ostatné záväzky z obchodného styku 163 265287 920335 383386 723281 957
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 055 5549 063 1169 495 4507 937 1688 438 659
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 171,1235,7632,6929,8337,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,39531,151,090,89891,07
Pohľadávky z obchodného styku 776 789667 021584 882708 2681 169 829
Pohotová likvidita II. stupeň 1,220,99271,951,942,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,6868,89-6,312,728,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,5388-0,09420,6251-0,5627-0,1443
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,63960,80200,81370,85980,8758
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88990,85080,88770,93580,9457
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,457,2110,5024,6031,53
Pridaná hodnota 8 463 4248 705 3698 185 8476 698 8247 715 152
Primárna platobná neschopnosť 0,68620,52080,57340,54600,2423
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,57570,25730,42980,30040,7378
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88890,68901,521,461,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,434,124,645,825,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,434,124,645,825,59
Služby 2 729 2402 092 3011 878 6222 934 2371 610 255
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 260 74258 117 02261 521 16962 081 02764 646 004
Spotreba materiálu… 1 093 068638 996644 573732 480808 384
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 354 99846 607 49250 061 90553 375 54556 615 926
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 285 73211 440 45410 709 04610 367 03210 766 479
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 7884,001 491632 688
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 285 73211 436 66610 709 04210 365 54110 133 791
Účtovný cash flow 2 339 190-99 565823 917-867 536-237 729
Úročený dlh 74 354 99846 607 49250 061 90553 375 54556 615 926
Úrokové krytie -0,55383,123,151,572,11
Vlastné imanie 10 949 5436 859 4885 200 6592 361 1831 938 763
Všetky záväzky 103 459 76949 448 43154 614 52058 095 16161 136 149
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 851 4301 809 1031 705 9901 624 6831 571 092
Výsledok hospodárenia -2 319 6424 708 6684 498 3012 762 0643 926 187
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 319 6424 708 6684 498 3012 762 0643 926 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 303 2781 765 1282 235 300709 2461 430 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 765 1282 235 300709 2461 430 419839 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 745 4992 235 3952 830 838882 1721 835 980
Záväzky 103 459 76949 448 43154 614 52058 095 16161 136 149
Záväzky z obchodného styku 533 028347 410335 383386 723283 432
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 369 76359 4900,00000,00001 475
Zisk pred zdanením -6 745 4992 235 3952 830 838882 1721 835 980
Zmena EBIT -0,73030,79351,710,69581,23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000632 688
Účtovné závierky