MP TREND, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 77830 35519 99227 92711 891
Bežná likvidita III. stupeň 7,920,98050,60680,52980,1483
Časové rozlíšenie aktív 79,00291,00143,0033,00208,00
Časové rozlíšenie pasív 1 068528,00267,005,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,060,54380,1306-0,24440,9221
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,41-0,2457-0,11310,24290,0622
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,5013,191,161,01-14,83
Celkové tržby 27 11023 56023 73025 5300,0000
Celkový dlh 23 56727 72510 60714 02212 751
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 815-4 326-5 469-6 660-793,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 8154 3265 4696 660793,00
Čistý cash flow 6 489-1 143-1 1913 397793,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 655-5 926-4 0412 742572,00
Čistý zisk 1 041-7 016-4 7822 257572,00
Čistý zisk v minulom roku -7 016-4 7822 257580,006 070
Cudzie zdroje -3 143-2 102-9 118-13 900860,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,436,0013,2310,1813,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,590,38967,694,878,01
Doba obratu aktív 373,99473,08307,50412,19179,68
Doba obratu pohľadávok 10,436,0013,2310,1813,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000203,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,6772,50161,98206,40192,68
EBIT v minulom roku -5 926-4 0412 7421 0606 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 655-5 926-4 0412 742572,00
EBITDA 20 40718 34210 2645 769947,00
EBITDA marža 0,75270,77850,43250,22600,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 40718 34210 2645 769947,00
Finančná páka 8,8414,442,192,01-13,83
Finančné účty 10 8154 3265 4696 660793,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 24518 17410 1117 219572,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01520,15330,52680,50071,07
Krátkodobé pohľadávky 775,00385,00860,00690,00890,00
Krátkodobé záväzky 421,004 65210 53113 98412 751
Krytie dlhovej služby 33,2430,0739,331 1540,0000
Materiál 128,0077,0080,0029,000,0000
Nákladové úroky 614,00610,00261,005,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 610,00261,005,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 14216 50919 99519 42122 851
Neobežný majetok 15 98125 27613 44020 51510 000
Obežný majetok 11 7184 7886 4097 3791 683
Obrat aktív 0,97600,77151,190,88552,03
Obrat neobežného majetku 1,700,92661,771,212,42
Obrat obežného majetku 2,314,893,703,3514,35
Odpisy 18 59024 10014 1521 8040,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 29512 0507 076902,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 29512 0507 076902,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 162,00168,00153,00150,00375,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 63117 0849 3704 061572,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3312-3,34-0,52450,1624-0,6651
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0630-0,2354-0,43950,1967-0,6651
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64380,28680,26392,940,0000
Pohľadávky z obchodného styku 415,0025,00500,00330,00530,00
Pohotová likvidita II. stupeň 7,840,96560,59940,52780,1483
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,48441,847,66-4,091,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,57-1,87-4,56679,400,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84840,91340,53060,50211,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,5013,191,161,01-14,83
Pridaná hodnota 11 9686 9113 7355 3091 304
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3312-3,34-0,52450,1624-0,6651
Rýchla likvidita I. stupeň 7,260,83510,50650,47610,0622
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,151,511,032,4313,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,151,511,032,4313,46
Služby 10 61912 64714 69515 03917 590
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 77830 35519 99227 92711 891
Spotreba materiálu… 4 5233 8625 3004 3825 261
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 11023 42023 73025 53024 155
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000800,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 11023 42023 73024 73024 155
Účtovný cash flow 6 489-1 143-1 1913 397793,00
Úrokové krytie 2,70-9,71-15,48548,400,0000
Vlastné imanie 3 1432 1029 11813 900-860,00
Všetky záväzky 23 56727 72510 60714 02212 751
Výsledok hospodárenia 1 817-5 758-3 8882 892947,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 817-5 758-3 8882 892947,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 041-7 016-4 7822 257572,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 016-4 7822 257580,006 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 041-6 536-4 3022 737572,00
Zásoby 128,0077,0080,0029,000,0000
Záväzky 23 56727 72510 60714 02212 751
Záväzky z obchodného styku 16,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 041-6 536-4 3022 737572,00
Zmena EBIT -0,27931,47-1,472,590,0942
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 8730,0000