WAJDA WINE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -148 3681 738 3711 826 1372 006 1311 796 354
Bankové úvery 315,000,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 315,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,15-7,05-7,33-9,05-12,06
Celkové tržby 246 000230 833212 078130 00058 502
Celkový dlh -1 163 5102 025 6212 114 7462 255 4921 958 703
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 696-6 945-2 562-6 874-18 952
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 0116 9452 5626 87418 952
Čistý cash flow 63 0664 383-4 312-12 0789 487
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 1421 359-38 288-25 477-8 545
Čistý zisk 15 1421 359-39 248-25 477-9 505
Čistý zisk v minulom roku 1 359-39 248-25 477-9 50520 808
Cudzie zdroje -1 015 142287 250288 609249 361162 349
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,0000960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,0000960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -20,2339,470,00008,08488,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -20,2337,950,00000,0000437,99
Doba obratu aktív -220,142 7493 1745 63311 240
Doba obratu pohľadávok -20,2339,470,00008,08488,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1 7273 2033 6766 33312 256
EBIT v minulom roku 1 359-38 288-25 477-8 54520 808
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 1421 359-38 288-25 477-8 545
EBITDA 459 644442 797401 148242 85090 730
EBITDA marža 1,871,921,891,871,55
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 459 644442 797401 148242 85090 730
Finančná páka -0,1462-6,05-6,33-8,05-11,06
Finančné účty 70 0116 9452 5626 87418 952
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,840,16520,15800,12430,0904
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,84-0,1652-0,1580-0,1243-0,0904
Hrubá marža 0,97890,97640,94100,83990,7063
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 459 500442 659401 004242 75890 698
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,841,171,161,121,09
Krátkodobé pohľadávky -13 63324 9600,00002 87878 140
Krátkodobé záväzky -1 163 8252 025 6212 114 7462 255 4921 958 703
Náklady na predaný tovar 5 1975 45410 43820 81017 015
Neobežný majetok -204 7461 706 4661 823 5751 996 3791 699 262
Obežný majetok 56 37831 9052 5629 75297 092
Obrat aktív -1,660,13280,11500,06480,0325
Obrat neobežného majetku -1,200,13530,11520,06510,0343
Obrat obežného majetku 4,367,2481,9713,330,6008
Odpisy 444 358441 300439 292268 23699 246
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 222 179220 650219 646134 11849 623
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 222 179220 650219 646134 11849 623
Ostatné náklady na finančnú činnosť 144,00138,00144,0092,0032,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -282,00632,0010 30427 4891 104
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 459 500442 659400 044242 75989 741
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54190,51070,45430,40710,4163
Pohľadávky z obchodného styku -13 63324 0000,00000,000070 000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,1065,54-66,93-20,6517,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,841,171,161,121,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,15-7,05-7,33-9,05-12,06
Pridaná hodnota 240 803225 379199 562109 19041 319
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,534,575,279,2921,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,534,575,279,2921,59
Služby 1 8531 9864 77313 1526 554
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -148 3681 738 3711 826 1372 006 1311 796 354
Spotreba materiálu… 3 3443 4685 6657 65810 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 315,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 000230 833210 000130 00058 334
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 246 000230 833210 000130 00058 334
Účtovný cash flow 63 0664 383-4 312-12 0789 487
Úročený dlh 315,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 015 142-287 250-288 609-249 361-162 349
Všetky záväzky -1 163 5102 025 6212 114 7462 255 4921 958 703
Výsledok hospodárenia 15 2861 497-38 144-25 386-8 516
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 2861 497-38 144-25 386-8 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 1421 359-39 248-25 477-9 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 359-39 248-25 477-9 50520 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 1421 359-38 288-25 477-8 545
Záväzky -1 163 5102 025 6212 114 7462 255 4921 958 703
Záväzky z obchodného styku -282,00632,0010 30427 4891 104
Zisk pred zdanením 15 1421 359-38 288-25 477-8 545
Zmena EBIT 11,14-0,03551,502,98-0,4107

Činnosti firmy
Obchod so starožitnosťami
Reklamné činnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie školení, kurzov, seminárov v oblasti vzdelávania
Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
Mechanické čistenie a tepovanie motorových vozidiel
Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Výroba vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
Výroba hroznového vína
Výroba jablčného a ovocného vína
Vydavateľská činnosť
Demolácie a zemné práce
Faktoring a forfaiting /inkasné služby nebankového charakteru/
Výroba nedestilovaných kvasených nápojov (vermútu a podobných nápojov)
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav
Výroba ovocných a zeleninových nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených
Výroba minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie
Maliarske a natieračské práce
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích )
Nákladná cestná doprava s vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 vrátane prípojného..
Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov
Fotografické služby
Výroba nápojov
Výroba chuťových prísad a korenín
Aranžérske práce
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Prenájom stavebných a obslužných strojov
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Záložne
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových..
Agentúrna činnosť
Upratovacie práce
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Prieskum trhu a verejnej mienky
Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní
Skladovanie
Chov vybraných druhov zvierat
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
Požičiavanie zvukovoobrazových záznamov
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Zváračské práce
Piliarska výroba
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Odťahová služba
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..
Prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje zvláštne..
Prenájom - leasing - všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje..
Automatizované spracovanie dát