MOCHOV SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 236 746180 868135 961323 274574 740
Bežná likvidita III. stupeň 1,270,55530,69840,87060,4017
Časové rozlíšenie aktív 1 970384,00343,00596,0078,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,38070,04760,8460-0,7944-0,0248
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6532-0,0651-0,19580,05960,0516
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61170,76544,6313,500,4911
Celkové tržby 321 142332 844277 841660 706238 167
Celkový dlh 89 85378 417111 801300 980189 285
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 998-7 075-11 948-32 388-14 680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 9987 07511 94832 38814 680
Čistý cash flow 55 923-4 873-20 44017 7109 574
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 864105 0527 75828 11050 496
Čistý zisk 42 23080 4461 866-12 89028 213
Čistý zisk v minulom roku 80 4461 866-12 89028 213-75 407
Cudzie zdroje -146 893-102 451-24 160-22 294-385 455
Daň z príjmov 13 54224 3365 61340 98622 283
Daň z príjmov v minulom roku 24 3365 61340 98622 283960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 54224 3365 61340 98622 283
Dlhodobé pohľadávky 73 01485 1300,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,2637,4271,32438,2796,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,1637,4238,18438,2796,53
Doba obratu aktív 269,36198,45179,88627,22927,53
Doba obratu pohľadávok 133,34130,8271,32438,2796,53
Doba obratu zásob 0,00000,0000801,570,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000012 4540,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,4082,11138,14576,88299,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00003 7500,00000,0000
EBIT v minulom roku 105 0527 75828 11050 496-74 362
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 864105 0527 75828 11050 496
EBITDA 105 327150 90452 78783 689150 496
EBITDA marža 0,32800,45340,19000,12670,6319
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 105 327150 90452 78783 689150 496
Efektívna daňová sadzba 0,24280,23230,75051,460,4413
Finančná páka 1,611,775,6314,501,49
Finančné účty 62 9987 07511 94832 38814 680
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6205-0,5664-0,1777-0,0690-0,6707
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62050,56640,17770,06900,6707
Hrubá marža 0,50910,60470,55710,19610,7074
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 105 096150 66552 568997 297150 271
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36160,41380,76800,91970,3230
Krátkodobé pohľadávky 44 17934 10053 906225 88659 812
Krátkodobé záväzky 85 60974 838104 412297 330185 657
Krytie dlhovej služby 1 145558,90189,205 9780,0000
Materiál 0,00000,00006 7200,00000,0000
Nákladové úroky 92,00270,00279,0014,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 270,00279,0014,000,000085,00
Náklady na predaný tovar 157 309131 386121 09158 55557 693
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 0600,00000,0000
Neobežný majetok 54 58554 17963 04464 404500 170
Obežný majetok 180 191126 30572 574258 27474 492
Obrat aktív 1,361,842,030,58190,3935
Obrat neobežného majetku 5,886,144,382,920,4522
Obrat obežného majetku 1,782,633,800,72843,04
Odpisy 49 18847 73044 77011 71299 776
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 59423 86522 3855 85649 888
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 59423 86522 3855 85649 888
Osobné náklady 79 64063 05191 15650 56259 584
Ostatné náklady na finančnú činnosť 231,00239,00219,00252,00225,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 80 91141 89431 4351 635155 288
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 91 418128 17646 636-1 178127 989
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,28750,78520,0772-0,57820,0732
Podiel EBIT k aktívam 0,23600,58080,05710,08700,0879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,23600,58080,05710,08700,0879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,36960,99080,24591,080,1298
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48710,31330,58890,39020,3537
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000050,580,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,053,191,702,562,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,821,142,081,06
Pohľadávky z obchodného styku 30 90234 10028 855225 88659 812
Pohotová likvidita II. stupeň 1,270,55530,63400,87060,4017
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,6321,021,18-1,26-40,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 607,86-18,05-73,261 2650,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37950,43360,82230,93100,3293
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61170,76544,6313,500,4911
Pridaná hodnota 163 499201 274154 786129 569168 478
Primárna platobná neschopnosť 2,621,231,090,00722,60
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28750,78520,0772-0,57820,0732
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73590,09450,11440,10890,0791
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85310,51962,123,601,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85310,51962,123,601,26
Služby 71 05218 14458 40310 55110 261
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 236 746180 868135 961323 274574 740
Spotreba materiálu… 86 257113 24259 62848 00447 432
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 320 808332 660275 877645 054226 171
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000456 9300,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00003 0980,0000540,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 320 808332 660272 779188 124225 631
Účtovný cash flow 55 923-4 873-20 44017 7109 574
Úrokové krytie 607,22389,0827,812 0080,0000
Vlastné imanie 146 893102 45124 16022 294385 455
Všetky záväzky 89 85378 417111 801300 980189 285
Výsledok hospodárenia 56 139103 1748 01728 73550 720
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 56 139103 1748 01728 73550 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 23080 4461 866-12 89028 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 80 4461 866-12 89028 213-75 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 772104 7827 47928 09650 496
Zásoby 0,00000,00006 7200,00000,0000
Záväzky 89 85378 417111 801300 980189 285
Záväzky z obchodného styku 80 91141 89431 4351 635155 288
Zisk pred zdanením 55 772104 7827 47928 09650 496
Zmena EBIT 0,531813,540,27600,5567-0,6791
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000500 1720,0000