Eastern Capital s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 488 9801 589 2391 168 1001 158 6001 230 617
Časové rozlíšenie aktív 1 252871,00831,00831,00384,00
Časové rozlíšenie pasív 75 55489 201104 791121 765141 887
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,00-2,57-0,58440,5534-0,9538
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,372,032,47-1,813,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,6314,6410,2118,8812,97
Celkové tržby 204 472173 773144 273148 714147 322
Celkový dlh 1 266 6331 404 144968 481984 6841 010 807
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 951 746643 238830 635908 820810 993
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 563360 490114 17458 75487 613
Čistý cash flow -293 927246 31655 420-28 85974 323
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 97 09587 07079 34384 97190 924
Čistý zisk 50 89945 91342 67744 84746 337
Čistý zisk v minulom roku 45 91342 67744 84746 33724 282
Cudzie zdroje -146 793-95 894-94 828-52 151-77 923
Daň z príjmov 13 61512 23811 43112 92716 192
Daň z príjmov v minulom roku 12 23811 43112 92716 1927 291
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 61512 23811 43112 92716 192
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,2123,833,069,370,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,2112,290,45050,00000,0000
Doba obratu aktív 2 8483 6673 3523 3253 531
Doba obratu pohľadávok 1,2123,833,069,370,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,18279,7064,4845,6560,26
EBIT v minulom roku 87 07079 34384 97190 92489 784
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 97 09587 07079 34384 97190 924
EBITDA 196 422170 603166 854178 780185 468
EBITDA marža 0,96060,98181,161,201,26
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 196 422170 603166 854178 780185 468
Finančná páka 10,1416,5712,3222,2215,79
Finančné účty 66 563360 490114 17458 75487 613
Hrubá marža 0,72290,69610,79390,79400,8536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 196 291170 522166 783178 708185 390
Krátkodobé finančné výpomoci 1 018 3091 003 728944 809967 574898 606
Krátkodobé pohľadávky 632,0010 3281 0653 2650,0000
Krátkodobé záväzky 35 124121 21622 47215 91021 001
Krytie dlhovej služby 1,821,441,281,201,09
Nákladové úroky 32 58128 91925 23527 19728 395
Nákladové úroky v minulom roku 28 91925 23527 19728 39558 211
Náklady na predaný tovar 43 01237 21412 6619 1171 440
Neobežný majetok 1 420 5331 217 5501 052 0301 095 7501 142 620
Obežný majetok 67 195370 818115 23962 01987 613
Obrat obežného majetku 2,840,42661,102,051,45
Odpisy 99 23084 63287 44093 74094 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 61542 31643 72046 87047 235
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 61542 31643 72046 87047 235
Ostatné náklady na finančnú činnosť 131,0081,0071,0072,0078,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 241118 76817 45110 04510 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 150 129130 545130 117138 587140 807
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,441,420,3841-0,19410,5045
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,431,311,261,33
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,541,560,4357-0,22690,5843
Pohľadávky z obchodného styku 632,005 328157,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4994-0,3893-1,711,81-1,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,028,522,20-1,062,62
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,68390,63160,80880,83510,7302
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85070,88350,82910,84990,8214
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,6314,6410,2118,8812,97
Pridaná hodnota 147 810120 969114 539118 083125 760
Primárna platobná neschopnosť 36,7722,29111,150,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34670,47880,45000,85990,5947
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,458,235,805,515,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,458,235,805,515,45
Služby 41 57437 20812 6499 1021 402
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 488 9801 589 2391 168 1001 158 6001 230 617
Spotreba materiálu… 1 4386,0012,0015,0038,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 018 3091 003 728944 809967 574898 606
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 190 822158 183127 200127 200127 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 190 822158 183127 200127 200127 200
Účtovný cash flow -293 927246 31655 420-28 85974 323
Úročený dlh 1 018 3091 003 728944 809967 574898 606
Úrokové krytie 2,983,013,143,123,20
Vlastné imanie 146 79395 89494 82852 15177 923
Všetky záväzky 1 266 6331 404 144968 481984 6841 010 807
Výnosy budúcich období dlhodobé 66 04875 54689 201104 794121 765
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 50613 65515 59016 97120 122
Výsledok hospodárenia 97 19285 97179 41485 04090 998
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 97 19285 97179 41485 04090 998
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 50 89945 91342 67744 84746 337
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 45 91342 67744 84746 33724 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64 51458 15154 10857 77462 529
Záväzky 1 266 6331 404 144968 481984 6841 010 807
Záväzky z obchodného styku 23 241118 76817 45110 04510 000
Zisk pred zdanením 64 51458 15154 10857 77462 529
Zmena EBIT 1,121,100,93380,93451,01