SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!


Činnosti firmy
Výroba jednoduchých drevených výrobkov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Prenájom nehnuteľností
Zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných kurzov
Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
Automatizované spracovanie dát
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Poradenstvo - konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
Výroba,opravy a zabezpečovanie generálnych opráv banských strojov a mechanizmov..
Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností
Faktoring a forfaiting
Leasing spojený s financovaním
Reklamná činnosť
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracovanie..
Technické testovanie, meranie a analýzy
Výskum a vývoj technológii ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania..
Príprava a podávanie jedál vrátene nápojov v stravovacích zariadeniach (jedálne..
Požičiavanie áut
Servis a opravy elektrických spotrebičov
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Výroba zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
Zber a výdaj šatstva
Sprostredkovanie obchodu,výroby a služieb.
Výroba strojárskych výrobkov, výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov. Klampiarske..
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Geodetické a kartografické práce
Prevádzkovanie nápojových automatov.
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Zabezpečovanie stredných a generálnych opráv / vrátane prevíjania / elektromotorov..
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Pohostinská činnosť
Stáčanie prírodnej pitnej a minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov.
Inžinierska činnosť
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva.
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
Výroba stavebných prvkov, stavebných hmôt z betónu,sádry a výroba transportného..
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Služby s mechanizmami
Meranie škodlivín v pracovnom prostredí
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
Podnikateľské poradenstvo
Servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky,periférnych..
Organizovanie kurzov a školení v predmete podnikania.
Veľkoobchod a maloobchod v sortimente : prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej..
Vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum,..