Sufuski s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 6 639289 396346 3160,00000,0000
Bankové úvery 0,000061 00272 9880,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,64800,77920,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000044 59472 9880,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000419,00848,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00001,02-0,16640,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000042,416,990,00000,0000
Celkové tržby 26 444227 7240,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000282 729302 9700,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,000061 05774 4270,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000395,007 2110,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000-6 8167 2110,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 179-30 013-85 5180,00000,0000
Čistý zisk -2 179-36 679-89 9510,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 227-89 951-90 7230,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-6 667-43 3460,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000016 4080,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000016 4080,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000141,87116,350,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000141,78116,220,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000529,78451,920,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000141,87116,350,00000,0000
Doba obratu zásob 0,0000366,33444,700,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000862,66273,360,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000402,61260,470,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000653,770,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 227-85 518-86 1540,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 179-30 013-85 5180,00000,0000
EBITDA -2 179-8 895-62 9810,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 179-8 895-62 9810,00000,0000
Finančná páka 0,000043,417,990,00000,0000
Finančné účty 0,0000395,007 2110,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 17940 587-65 3120,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,76000,57640,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000450,008 6500,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000077 49889 1580,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000219 928199 6070,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-1,56-14,210,00000,0000
Materiál 0,000022 44129 7140,00000,0000
Nákladové úroky 0,00005 7064 4330,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004 4334 5690,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000185 984265 1570,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000093 054100 0700,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000117 692127 1790,00000,0000
Obežný majetok 0,0000171 285218 2890,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,68900,80770,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00001,692,200,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,161,280,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,99640,82080,00000,0000
Odpisy 0,000018 97413 6100,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00009 48713 6100,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00009 4870,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,000024 5010,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002 3182 3310,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000166 6740,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 179-17 705-76 3410,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,5385-0,71970,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,4320-0,58290,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,830,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,54690,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,30821,070,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000077 45089 0600,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,9781-6,010,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1,191,630,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,97700,87480,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000042,416,990,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000013 40014 5500,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,150,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-5,50-2,080,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-31,79-4,810,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-31,79-4,810,00000,0000
Služby 0,000033 58147 1670,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000289 396346 3160,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000058 938119 2850,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000061 45281 6380,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000225 284279 7070,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000025 9000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000106 256118 6730,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000093 128161 0340,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000-6 8167 2110,00000,0000
Úročený dlh 0,000061 45281 6380,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-5,26-19,290,00000,0000
Vlastné imanie 0,00006 66743 3460,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000282 729302 9700,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 179-27 695-83 1870,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 179-27 695-83 1870,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 179-36 679-89 9510,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 227-89 951-90 7230,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 179-35 719-89 9510,00000,0000
Zásoby 0,000093 392121 9200,00000,0000
Záväzky 0,0000282 729302 9700,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000166 6740,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 179-35 719-89 9510,00000,0000
Zmena EBIT 0,67520,35100,99260,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-411,001 3650,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-411,001 3650,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000025 7266 5960,00000,0000